ANNAS ROM GUIDE
Castra Peregrina

var en stor kaserne (castra) for de udenbys soldater (peregrini), som var indkvarteret her under ophold i Rom af kortere varighed. Det gjaldt blandt andet soldater fra oversøiske legioner, især "frumentarii", forsyningstropperne, som oprindeligt var matroser ved de skibe, som sørgede for Roms forsyning med brødkorn fra Ægypten. Deres virkeområde blev gradvist udvidet, så de også udførte kurértjeneste og eskorterede fanger, som fra provinserne blev sendt til Rom for at blive dømt. Korpset var derfor beredent. På Kejser Hadrian's tid (117-138) fungerede "frumentarii" også som efterretningstjeneste og som spioner, også kaldet "speculatores", samt som bødler.
Disse "speculatores" brugtes ligeledes som spejdere og som en form for garde, som omgav Feltherrens person og kunne benyttes til særlige hverv, en slags ordonnanser.
Foruden disse soldatet, var der i Castra Peregrina også indkvarteret et specielt politikorps, som blev sat ind ved uroligheder i byen.

Kasernen lededes af officererne "Princeps" og "Subprinceps", måske hjulpet af en "Optio", som ordbogen definerer som en "kommandersergent" eller en valgt medhjælper hos en centurion. Officererne omtales også som Centurio frumentarius, Centruriones deputati og Centuriones supernumerarii. Det er dog ikke ganske klart, hvorledes administrationen af de omkring 3-400 soldater var organiseret.

I Kasernen var der et kapel for Jupiter Redux, "den Jupiter, som fører dig tilbage" og et alter for kasernens skytsguddom Genius Castrorum. Her fandtes i 1500-tallet en lille marmorkopi af en båd, som man antager er en votivgave fra matroserne i kasernen som tak for at være kommet godt over havet. Også et lille mithræum, en helligdom for guden Mithras, var der indrettet i kasernen, ligesom der var et lille kapel for Gudinden Isis.

Castra Peregrina, der også nogle gange omtales som Castra Peregrinorum, lå på Monte Celio på den anden side af den nuværende Piazza della Navicella sydøst for og under Kirken Santo Stefano Rotondo. Der er på begge sider af pladsen fundet ruiner af store kaserne-anlæg, der må være fra de store kaserner, der lå her ved vejen, nemlig Castra Peregrina, Statio Cohortis V Vigilum (opholdssted for 1000 veluddannede brandmænd) og Castra degli Equites Singulares (Kejser Trajan's beredne garde).

Castra Peregrina blev udgravet i 1904-1909 under arbejdet i forbindelse med opførelsen af et fundament til Klosteret og Hospitalet Pio Istituto della Addolorata (nu "Ospedale San Giovanni Addolorata") lidt sydøst for Kirken, mens Mithræet i nogle bygninger, der hørte til kasernen, blev fundet under Kirken Santo Stefano Rotondo i 1973. Dog havde man allerede i midten af 1500-tallet fundet forskellige fragmenter fra både Kaserne og Mithræum, blandt andet en base fra et votivalter med billeder af 3 guder og en dedikation, et marmorstykke med dedikation til Jupiter Redux (ILS 2219 - se under indskrifterne nedenfor) og nogle relieffer med Mithras-motiver. I midten af 1600-tallet gjordes der flere fund på stedet, der på dette tidspunkt tilhørte en vis Teofilo Sartori. Denne gang drejede det sig blandt andet om nogle søjler samt forskellige statuer og buster. I 1704 nævnes fundet af en votivtavle med indskriften "Quod.peregre.restitutus sit".

Udgravningerne i 1904-1909 åbenbarede 5 parallelle rækker af bygninger med mindre rum, som lå ud til lange buegange med 3 gader eller gange i mellem. I buegangene har man fundet rester af i hvert fald 4 apsisrum, som muligvis har været brugt som små helligdomme. Blandt fundene var mange indskriftsfragmenter, for eksempel med dedikationer til Genius Castrorum og til Jupiter Redux, samt et der omtalte et badeanlæg. (ILS 2218 - se under indskrifterne nedenfor)

Undersøgelser af de udgravede ruiner har vist, at Kasernen var opført under Kejser Augustus (år 31 før Kristus-år 14 efter Kristus), men fuldstændigt ombygget i det 2.århundrede. Den romerske historiker Ammianus Marcellinus beretter om, hvorledes Kasernen har været i brug i år 357 efter Kristus, da den alemanniske Kong Knodomar var holdt fængslet her, hvor han også senere døde på et ikke nærmere præciseret tidspunkt.

Hvornår Kasernen blev lukket, vides ikke med bestemthed. Men man mener, at Mithras-dyrkerne er fortsat med at benytte deres helligdom også efter lukningen.

Det tidsrum, hvor bygningerne har stået tomme, menes dog ikke at have været ret længe, da man ikke under udgravningerne fandt jord- og plantelag, som ville være fremkommet, hvis komplekset bare havde ligget hen. På et tidspunkt har man - måske Kejseren tilskyndet af Paven, der kan have været Leo I (440-461) - besluttet at anvende området til byggeriet af en kirke. Derefter blev mure og vægge revet ned indtil en vis højde for at give mulighed for opfyldning til fundament for kirkebyggeriet. Også de gamle kultrum - herunder Mithræet - kom til at indgå i fundamenterne, men denne helligdom er blevet udsat for hærværk og ødelagt kort før nedrivingen. Statuer og kultgenstande blev fundet knækkede og ituslåede på gulvet, da dette blev udgravet i 1973.

Nogle indskrifter fra Castra Peregrina:

"Genio sancto - castrorum - peregrinorum - Aur. Alexander - (c)analiclarius, - quod peregre - (c)onstitutus vovit, - aedil. castrorum - (vo)tum libens solvit" (ILS 2215): dedikation til lejrens skytsgud Genius Castrorum Peregrinorum opsat af en Aurelius Alexander. Blev fundet mellem Santo Stefano Rotondo og Santa Maria in Domnica.

"Pro salute Imp. Caes. M. Aur. Severi - Alexandri Aug., Genio sancto kast. per. - totiusque exercituus -, Q. Haterius Valeria-nus frum. leg. VIII Aug. et M. Aurelius - Sophaenetus frum. leg. XIII Gem. Severi-anarum, stationem collegiis suis - impendis fecerunt" (ILS 2216) : votivtavle fra Q. Valerianus, soldat i frumentarii-troppernes 8. legion, og M. Aurelius Sophaenetus, soldat i frumentarii-troppernes 13. legion. Blev fundet på Via Appia.

"Genius kastro-rum peregrinor. - Optatianus et Pudens - frumm. fratres - ministerio ..... - vota solverunt" (ILS 2217) : Votivtavle udført for frumentarii-soldaterne Optatianus og Pudens, fundet i Ostia.

Isidi reginae - pro salute e incolumitate - Impp. Caess. L. Septimi Severi Pii Per-tinacis Aug. Arab. Adiab. Parth. - maximi et - M. Aurelii Antonini Pii Felicis - Aug. (Britt. max.) - principis iuventutis, et - Iuliae Aug. matris Aug. (n), et - castror. et (senatus - et patriae), - L. Ceius L. fil. Privatus - quod, cum exampliaretur - balneum, subprinceps castr. - peregrinorum v. s. l. m." (ILS 2218) : Votivtavle til Gudinden Isis opsat af en L. Ceius. Heri nævnes også et badeanlæg "balneum", som måske har været en del af Kasernen. Fundet mellem Santo Stefano Rotondo og Santa Maria in Domnica.

"Pro salute et reditu d. n. imp. Caesaris ... (C. Iulio Vero Maximino Pio Felici - invicto Aug.), Domitius Bassus .. fr. agens - vice principis peregrinorum - templum Iovis reducis c. p. omni - culto de suo exornavit. ... votis - Xannalib. - feliciter - votis ... - XXannalib. feliciter" (ILS 2219) : votivtavle til Jupiter Redux opsat af Domitius Bassus, soldat i frumentarii-tropperne, fundet mellem Santo Stefano Rotondo og Santa Maria in Domnica.

"Cocceius - Patruinus - princ. - peregri-norum" (ILS 2220) : Principe var titlen på den officer, der ledede Castra Peregrina. Fundet mellem Santo Stefano Rotondo og Santa Maria in Domnica.

"Cocceius - Iulianus - .. frum. - v. a. princ. - pereg. - devotus - numini - maiestat. - aeorum" (ILS 2221) : Cocceius Iulianus var tilsyneladende på et tidspunkt leder af frumentarii-enheden.

"(V)ictor subprinc. peregrinor. - (stationem ad mil.) - III vie Appie frumentaris de - suo refecit" (ILS 2222). Victor var underofficer for frumentarii-styrken. Fragmentet er fundet på Via Appia.

"Imp. Caesari M. (A)urelio - Severo Alexandro - Felice Aug. et Iulia Mameae - matri domini n. et castror. - totiusq. d. d., statio n. fr(U)-mentariorum. - Locus adsignatus ab Agricola Aug. lib. proc. p. u. - et Petronio Maximo .. ann. et Fabio Maronae .. - operum; dedic. III non. Aug. Appio Cl. Iuliano et Brutt. - Crispino cos., patrono Q. Turranio Masila, cura - agente P. Flavio Fl. filio Felice iuniore - et Valerio Donato cur." (ILS 2223). Indskrift fundet i Ostia. Severus Alexander var Kejser i 222-233. I teksten nævnes også hans mor Iulia Mamaea.

 

 

Litteratur om Castra Peregrina:
Dessau, Hermann: Inscriptiones Latinae Selectae (ILS). Chicago, Ares Publishers Inc., 1979, Vol. I-V.
- Vol I : side 448-450.
Guide Rionali di Roma : Rione I - Monti. --- Parte I. A cura di Liliana Barroero. Roma : Fratelli Palombi Editori, 1982.
- side 102.
Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Terzo: 1550-1565. 1990. - side 83, 91.
Volume Quinto: 1605-1700. 1994. - side 177, 254.
Volume Sesto: 1700-1878. 2000. - side 15.
Pavia, Carlo: Guida dei Mitrei di Roma Antica. Gangemi Editore, 1999.
- side 32, 169-170, 207-208, 235.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press, cop. 1926.
- side 105-106.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 78.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 18.-19. Itinerario: Sotto il segno dell'aquila. L'esercito e la marina militare dell'antica Roma.. lio de Rosa editore, 2003.
- side 24, 29-33.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 21. Itinerario: I culti orientali a Roma. Elio de Rosa editore, 2004.
- side 52-55.
Roma Sacra. Elio de Rosa editore. Itinerario 34: Santo Stefano Rotondo. (nov.2007).
- side 6.
Staccioli, Romolo A.: Guida insolita ai luoghi, ai monumenti e alle curiosità di Roma antica. Newton & Compton Editori, 2. edizione, 2001.
- side 94-95.
Roms kommunale turistside: Mitreo di Santo Stefano Rotondo (engelsk tekst).

 

Fotos fra området
Kort over området
Bøger/links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.1.2001 og sidst opdateret d. 24.11.2011