ANNAS ROM GUIDE

Piazza della Trinità dei Pellegrini

Se til højre for nr. 58 på Bykort til den midterste del af Campo de' Fiori-turen 

Denne Plads, som har navn efter Kirken Santissima Trinità dei Pellegrini, der står på Pladsens vestside, på hjørnet af Via dei Pettinari, ligger i kvarteret Rione Regola mellem gaderne Via di San Paolo della Regola i syd, Via dell'Arco del Monte i nordøst, udmundingen af Via Capo di Ferro fra nord, og Via dei Pettinari fra sydvest.

Tidligere - før midten af 1500-tallet - var her også en plads foran Kirken, der dengang kaldtes San Benedetto de Arenula, hvorfor Pladsen dengang benævntes Piazza di San Benedetto. Da San Benedetto-Kirken senere overtoges af det i 1548 af San Filippo Neri grundlagte lægbroderskab Arciconfraternita dei Pellegrini e Convalescenti, blev den viet til "Den Hellige Treeninghed for Pigrimmene" og fik sit navn ændret til Santissima Trinità dei Pellegrini.

Ind imellem er Pladsen - og den nærliggende gade af samme navn - også blevet omtalt som blot Via og Piazza dei Pellegrini - ikke at forveksle med nutidens Via del Pellegrino, som løber et stykke længere mod nord.

Den Kirkebygning, som knejser over Pladsen idag, blev opført i 1587 og årene fremefter af lægbroderskabet, der nu kaldtes Confraternita della Santissima Trinitá dei Pellegrini, mens facaden stammer fra 1723. Der var dog også længe før en kirkebygning på stedet bygget i 1000- eller 1100-tallet, måske allerede i 500-tallet og måske af Scotti-familien fra Piacenza, som ejede området, hvorfor Kirken, viet til San Benedetto (Benedikt af Nurcia), også kaldtes San Benedetto de Scottis. I mange år blev den styret og betjent af munke fra Farfa-Abbediet, indtil bygningen i anden halvdel af 1500-tallet blev overladt - først til leje, siden som ejendom - til Confraternita della Santissima Trinitá dei Pellegrini.

EN TUR RUNDT PÅ PLADSEN:

Mod syd udmunder Via di San Paolo alla Regola med på venstre side en 3-fags sidebygning til Santissima Trinità dei Pellegrini (se foto fra borgato.be). Det drejer sig om det gamle "Ospizio dei Pellegrini e Convalescenti", et herberg for syge og pilgrimme, som Confraternita della Santissima Trinitá dei Pellegrini passede. Herberget og sygehjemmet er indrettet i nogle tidligere bygninger, som Lægbroderskabet erhvervede i slutningen af 1500-tallet og som blev renoverede og udbygget i 1622 for at kunne stå klar til at modtage de mange pilgrimme, som man forventede til byen i Jubelåret 1625.

Facaden mod Via di San Paolo alla Regola er i 3 fag og har 3 meget høje etager, hvoraf de 2 øverste dog kun har 2 vinduer hver. Muren er pudset op i mørk okker og har under førstesalens vinduer 2 rækker gesimser. I stueetagen er der et højt, tilgitret vindue i hver side over ligeledes tilgitrede kældervinduer og smalle, vandrette karme båret af små konsoller. I midten - og gadenummer 36 - sidder indgangsdøren under et halvcirkelformet vindue. På hver side af døren sidder indmuret 2 indsamlingsbøsser. Huset her fra 1622 er, hvad der er tilbage af det tidligere store kompleks Ospizio dei Pellegrini e Convalescenti. Over stueetagens højre vindue er der opsat en ramme med en mindetavle med teksten: " In questo Ospizio - Goffredo Mameli poeta - e molti altri valorosi - moririono di ferite - a difesa di Roma - per la libertà d'Italia - nell'anno MDCCCXLIX" ("På dette hospital døde digteren Goffredo Mameli og mange andre tapre mænd af deres sår i forsvaret af Rom og for Italiens frihed i året 1849" - se foto fra borgato.be). Indenfor i bygningen fandtes det store spisesal, "Refettorio", hvor munkene vaskede pilgrimmenes fødder.

Ved siden af Ospizio dei Pellegrini e Convalescenti står på Pladsens vestside Kirken Santissima Trinità dei Pellegrini, som blev bygget på det sted, hvor tidligere den gamle kirke San Benedetto de Arenula lå. Denne bygning, som stammede fra 1000-1100-tallet, blev revet ned i 1587, hvorefter den kirke, som ses idag, blev opført efter en tegning af arkitekten Martino Longhi il Vecchio. Kirken har kun én enkelt indgang og i nicherne på hver side heraf og ovenover står der statuer af de 4 evangelister.

Hjørnehuset på højre side af Via di San Paolo alla Regola og Piazza della Trinità dei Pellegrini er en af de store bygninger tilhørende Palazzo del Monte di Pietà (se foto fra borgato.be). Der er 5 etager og 5 fag ud til Pladsen og 12 fag mod gaden. Facaden er gulkalket med smalle hvide stukbånd mellem etagerne og lodrette hvide bånd med fint tilhugne stenkvadre langs hjørnerne. I midten sidder en smuk, høj, buet portal med en kant af grovere tilhugne kvadre i en grå stenart. Flere små konsoller bærer en lille altan med en dør, som er indsat i en tempelformet ramme med et trekantet gavlfelt. Udbygningen af Palæet her ud mod Pladsen skete i 1735-1740 og facaden er tegnet af Nicola Salvi.

Til venstre for denne bygning står en lav indkørselsport i en smuk, høj travertinbue indmuret i en lyst gråpudset mur, som toppes af et højt gavlfelt indeholdende et monogram i basrelief (se foto fra borgato.be). Den lille indkørselsplads, som giver adgang til Palæets indre område, sammenkæder samtidig bygningen til højre med tværbygningen til venstre, som ligeledes er en del af det store Monte di Pietà-kompleks.

På Pladsens østside står så den ovennævnte tværbygning i noget mere ydmyg "klædedragt". Den hvide pudsede facade i 6 etager og 4 synlige fag har kun enkelte dekorationer. Et lodret bånd af stenkvadre på hushjørnet og smalle stuklister under vinduerne i enkle grå karme. Hoveddøren med nr. 34 er i profileret travertinkarm med kraftigt fremspringende vandret overligger. Ejendommen huser idag en politistation, som det kan ses af Carabinieri-skiltet over døren.
Ved hushjørnet ses indmuret en marmorsten med en særlig lang indskrift, der forbyder henkastning af affald af enhver slags (hverken almindeligt affald, kalk, sten, halm, grøntaffald, døde dyr eller andet) under strenge straffe, som også gælder fædre, hvis det er børn, der gribes på fersk gerning, eller arbejdsgivere, hvis det samme er tilfældet for tjenestefolk eller ansatte. Stenen er opsat i 1688. (Se foto fra info.roma.it).

Her afgrænses Piazza della Trinità dei Pellegrini så mod nord af Via dell'Arco del Monte, som kommer oppe fra Via dei Giubbonari og på sydsiden har den lange mur til Palazzo del Monte di Pietà, samt på nordsiden den lige så lange mur til det store Palazzo Barberini. Desuden ses ved siden af det lille Cappella di Santa Maria del Soccorso en nyere bygning.

Herefter kommer det stykke af Via dell'Arco del Monte, som samtidig udgør den nordlige baggrund for Piazza della Trinità dei Pellegrini, og her står den store hjørneejendom bygget i 1800-tallet med 6-etager og en lang facade mod Pladsen og en smallere langs Via Capo di Ferro, hvor en stor del af murværket i stueetagen er blotlagt og åbenbarer en tilmuret søjlegang fra Middelalderen med 4 granitsøjler på genbrugte antikke baser og med joniske kapitæler fra 1200-tallet (se foto fra borgato.be). Over søjlerne løber en frise i flere dele, hvoraf den nederste har en kniplingemønstret udskæring, og den øverste en hjerteformet. Til venstre ses desuden i nr. 31 en smal indgangsdør i en meget kraftig travertinramme.
Mod Piazza della Trinità dei Pellegrini har bygningen 7 fag med 3 firkantede forretningsåbninger på hver side af stueetagens høje, profilerede indgangbue med husnummer 91. På hushjørnet sidder udfor førstesalen en elegant smedejernsaltan, mens 3 udskårne konsoller bærer en stenbalkon udfor andensalen over indgangsbuen. Facaden ud mod Pladsen er pudset op i en lys okker farve og har på de 2 nederste etager fået et indridset stenmønster. Et lignende mønster, men meget svagere, præger også andre steder facaden sammen med flere rækker af smalle gesimser under vinduesrækkerne.

Efter udmundingen af Via Capo di Ferro står her på hjørnet af denne gade og Via dei Pettinari den gamle ejendom, det i 1400-tallet opførte Palazzo Salomoni Alberteschi, som også omtales som Palazzo Paloni eller Palazzo Paloni Alberteschi-Salomoni. Bygningen har mod Via Capo di Ferro 4 fag i 4 etager, mens en række tilhugne stenkvadre beskytter hushjørnet hele vejen op til det kraftigt fremspringende tagudhæng. Mod Pladsen og Via dei Pettinari har ejendommen 6-7 fag.
Etagernes vinduer, hvoraf nogle er tilmurede, er alle i kraftige, profilerede travertinrammer, på andensalen med brede vindueskarme og vandrette overliggere. Huset har gennemgående mange små og meget uregelmæssigt anbragte vinduer. I stueetagen ses tildels tilmurede gamle murbuer og 2 portaler (i nr. 84 og nr. 81) med indskriften D(omus) Salomonia - Albertiscorum. Ved siderne ses forskellige dekorationer med løver og knuder, der tilhører Salomoni-familiens våben. Et lille Madonna-alter sidder til venstre for det første vindue fra hjørnet (se foto af Alvaro de Alvariis).

Modsat dette Palæ står på den modsatte side af Via dei Pettinari sidemuren til Santissima Trinità dei Pellegrini, mens Kirkens facade udgør det meste af Pladsens vestside. Facaden (se foto fra borgato.be) er i 2 etager med et bredt, trekantet gavlfelt foroven. Den let konkave travertinflade er lodret opdelt i 7 felter af 6 runde søjler på høje baser og med komposite kapitæler. Yderst afsluttes facadens hjørner nederst af flade søjler af samme type. De 2 yderste felter i hver side er ganske smalle og udekorerede, mens sidefelterne omkring midterfeltet med indgangsdøren forneden og et stort vindue foroven indeholder høje nicher under svungne gavlfelter. I nicherne står der statuer af de 4 evangelister, udført af Bernardino Ludovisi. Mellem søjler, over nicher, vindue og dør er der anbragt dekorationer i form af guirlander, blomsterranker, englehoveder - og øverst en strålekrans.

Til venstre for kirkefacaden står - som ovenfor nævnt - det gamle "Ospizio dei Pellegrini e Convalescenti".

LIDT MERE HISTORIE:

Antikken:
På det sted, hvor Pladsen breder sig idag, har man udgravet en del murværk, som menes at stamme fra store lagerbygninger, de såkaldte horrea, der har stået her på alle sider af Pladsen og af de omliggende gader. Desuden er der fundet rester af 2 gamle gader, som har krydset hinanden lige netop her. En kommende fra nordøst og løbende ned mod floden ligesom idag Via dell'Arco del Monte og Via dei Pettinari. Og en anden løbende i nordvestlig retning ligesom idag Via di San Paolo alla Regola og Via Capo di Ferro.

I Middelalderen byggedes der her på den nuværende Plads' vestside en lille Kirke, som indviedes til Sankt Bendickt af Nurcia (på italiensk: San Benedetto da Norcia). Da Scotti-familien dengang ejede området, kaldtes Kirken ofte San Benedetto de Scottorum, men den fik også tilnavn efter det sandede flodbredsområde ("rena") i nærheden og omtaltes som San Benedetto de Arenula.

I 1400-tallet opførte familien Salomoni-Alberteschi deres store Palæ overfor Kirken på hjørnet af Via dei Pettinari og Via Capo di Ferro.

I 1558 fik Kirken som nævnt ovenfor nye lejere - og senere ejere - af Confraternita della Santissima Trinitá dei Pellegrini, som lod den ombygge i 1622 og vie til Santissimna Trinità dei Pellgrini, hvilket derefter blev dens - og derfor også Pladsens - navn.

I 1622 ombyggedes også Ospizio dei Pellegrini e ConvalescentiKirkens venstre side.

I Jubelåret 1625 kunne denne Institution derfor allerede i Januar måned huse ikke mindre end 8000 pilgrimme og senere estimeres tallet at have været omkring en halv million i årets løb. Man mener, at Rom har været besøgt af ialt 1,2 millioner pilgrimme i løbet af dette år.

I 1688 opsattes en af de mange marmortavler, som forbyder henkastelse af affald. En anden ses f.eks. i Via di San Paolo alla Regola.

I 1735-1740 udfærdigede Nicola Salvi den mod Pladsen vendende facade på Palazzo del Monte di Pietà.

I 1759 indrettedes det lille Cappella di Santa Maria del Soccorso i Via dell'Arco di Monte.

I 1800-tallet byggedes huset på hjørnet af Piazza della Trinità dei Pellegrini og Via Capo di Ferro. Ved denne lejlighed blotlagdes og bevaredes dele af en gammel søjlegang fra Middelalderen i ejendommens vestmur.

 

Litteratur om Piazza della Trinità dei Pellegrini:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 854-855. .
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte I / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1980. ----- side 6, 22, 24, 25, 38.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - Volume Terzo: P-Z.
- side 1291-1292.
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 276-277.
Simoncini, Giorgio: Roma : le trasformazioni urbane nel Cinquecento. Vol. I : Topografia e urbanistica da Giulio II a Clemente VIII. Leo S. Olschki Editore, 2008. (L'ambiente storico : Studi di storia urbana e del territorio, XII).
- side 398, 408, 423, 496.
Info.roma.it: Piazza Trinità dei Pellegrini.
www.borgato.be: Piazza della Trinità dei Pellegrini.
RomaSegreta.it: Ss. Trinità dei Pellegrini.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.2.2023 og sidst opdateret d. 25.2.2023