ANNAS ROM GUIDE
Ordliste: C

Ordforklaringer til ord og fagudtryk, som indtil nu er anvendt i Annas Rom Guide (udbygges løbende)

Du kan også via Google søge i Annas Rom Guide - prøv det her!


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

C

Calator (latin) = en tjener, især hos præsterne Pontficis og Flamines.

Camena = kildenymfe

Campo Marzio = Campus Martius = Marsmarken: en stort åbent område mellem Capitolhøjen og Tiberen, som man i Antikken brugte til militærøvelser. Senere blev det anvendt til offentlige forsamlinger og efterhånden rejstes også flere offentlige bygninger

Campus Martius - se Campo Marzio

Cantorum, Schola

Caporione = Fra det 13.århundrede ved vi, at hver "Rione" (kvarter) i Rom havde en "Caporione", en leder, som bar Rionens skjold eller banner ("bandiera"), hvorfor han også nogle gange kaldes en "banderese". Lederen af "Caporione'rne" var Caporionen i Rione I. Monti. Han kaldtes "Priore" og havde sæde i byens råd, hvor han i rang fulgte efter de såkaldte "Conservatori".

Cardinal-Nepote

Carmelitani = Karmeliterne, religiøs orden

Carmine, Madonna del

catacombi - underjordiske gravpladser for kristne og jøder i den første kristne tid. Der findes mange af disse i Rom

Cavalieri di Malta = gammel religiøs ridderorden = Johanniter-ridderrordenen = Hospitalsbrødrene

censor (lat.) = romersk embedsmand, som forestod folketælling hvert 5.år, førte opsyn med den offentlige moral, opsigt med opførelsen og vedligeholdelsen af offentlige bygninger, bortforpagtning af offentlige indtægter og leverancer

centurie = lat. centuria - en romersk hæropdeling på 100 mand, ledes af en centurion

centurio (latin) - en romersk hæranfører for en Centurie

centurion - en romersk hæranfører for en Centurie

Certosa = Karteuserkloster

ciborium (ciborio) = en søjlebåret overdækning over højalteret, eller selve tabernaklet (=skrin) på alteret, hvorfra nadveren uddeles. Dette hostiegemme kaldes også "monstrans"

Clarisse, Le = nonneorden

clausura = klosterliv uden kontakt med omverdenen --- LÆS MERE HER!

(Ordine di Clausura delle Clarisse = "Le Sepolte Vive")

clivo (lat=clivus) = en lille høj eller stejl sti

cloaca (latin og ital.) = kloak

cohors/cohortis (latin) = en afdeling soldater, som var 1/10 af en legion

colle (ital.) = høj

collis (lat.) = høj

Compagnia di Gesù = Jesuiter-Ordenen

Compita Larum = Antikke gadealtre

Compitalia = en årlig fest i februar måned for Larerne, der fejredes på korsvejene

Compitum =Antikt gadealter

concezione (ital.) = undfangelse, opfattelse

Concezione, Immacolata - Madonna-type

Concilio = kirkemøde

Concilium = kirkemøde

Concistoro = konsistorium, kardinalkollegiet, Pavens og kardinalernes rådsforsamling

Confraternita (ital.) = religiøst lægbroderskab

Confraternita dei Sacconi Turchini

Conservatore = Fra det 13.århundrede ved vi, at Roms Kommune (Comune di Roma) mere eller mindre - politisk eller administrativt - styredes af de såkaldte "Conservatori", som valgtes blandt byens førende familier. Med Conservatorerne "genopstod" på en måde det antikke romerske Senat og i nogle perioder styredes Rom da også af blot 1 "Senatore". I starten anerkendtes hvervet ikke af Paven, men senere tillod han valgene under troskabsed og fra 1393 blev personerne paveligt udnævnt. Conservatorerne tog sig af byens problemer: vedligeholdelse af gader og veje, tilladelse til afholdelse af markeder, reparation af bymurene og organisering af bymilitæret. Sammen med Conservatorerne styrede også lederen af byens kvarterer, Il Caporione.

consul (i det antikke Rom: consul) = en af de to højeste øvrighedspersoner i den romerske republik

consul suffectus - I Kejsertiden blev konsul-embedet udhulet til blot et ærefuldt "kontorjob", men Consules Ordinarii gav stadig navn til det løbende år. Samtidig valgtes også 2 Consules Suffecti, fordi man herfra rekrutterede embedsmændene i statsadministrationen.

Consulta, La Sacra = råd nedsat af Pave Sixtus V i 1588

Corte Costituzionale = Italiens Forfatningsdomstol

cosmatisk = i det 12. og 13.århundrede arbejdede der i Rom en familie, Cosmaterne/Cosma-familien, som arkitekter, billedhuggere, dekoratører og mosaik-kunstnere med udsmykning af kirker.
De fremstillede bl.a. gulvdekorationer, buegange, bispestole, gravmæler, prædikestole, døbefonte og lysestager udført i marmor og smukke slyngede mosaikbånd.
Andre håndværkere efterlignede denne stil og den fælles betegnelse blev "cosmatisk arbejde".

croce (ital.) = kors

Via Crucis = Jesu vej med korset til korsfæstelsen, fremstillet i billeder eller som skuespil

curator (lat.) = en som drager omsorg for noget, en befuldmægtiget, forstander, opsynsmand

curator aquarum (lat.) = romersk embedsmand, som havde ansvaret for vandforsyningen til storbyen

Curia Romana = Den Romerske Kurie, Pavestatens administrationsapparatA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Årstal
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet før d. 5.3.2006 og sidst opdateret d. 28.3.2021