ANNAS ROM GUIDE
Santa Maria Maggiore

En KORT RUNDGANG i Kirken Santa Maria Maggiore

(Tallene i parantes henviser til Planen over Santa Maria Maggiore)

For en grundigere gennemgang med fotos: klik her!

For flere detaljer om Kirkens ydre: klik her!

FACADEN er fra 1743 og skyldes arkitekten Ferdinando Fuga. - Læs mere...

I PORTICO'EN (1) finder vi Hovedindgangen og til venstre "Porta Santa" - den dør, som kun bruges i Jubelårene. I højre side ses en bronzestatue af Filip IV af Spanien, der ydede støtte til Kirken. Den er udført af Girolamo Lucenti (1627-1692), måske efter et forlæg af Gianlorenzo Bernini. Reliefferne over sidedøre og på endevægge er fra 1740-1750, udført af forskellige kunstnere med forskellige motiver. Læs mere....

ETAGEN OVER PORTICO'EN findes Benediktions-Loggia'en med mosaikker fra slutningen af 1200-tallet og begyndelsen af 1300-tallet på det, der tidligere var Kirkens ydre facade. Læs mere...

KIRKERUMMET (2) er opdelt i 3 Skibe, det Højre og Venstre Sideskib med hver sine altre og kapeller, og det midterste Hovedskib, der er ca. 85 meter langt og slutter med en halvirkelformet Apsis.

En lang række søjler - 20 i hver side - adskiller Skibene. De er genbrug fra tidligere tiders bygninger, fremstillet af lys grå prokonnesisk marmor (også kaldet "imettiano") i ét stykke, undtagen fire, der er i to stykker og af granit. Oprindelig var udseendet mere uensartet, men under 1700-tallets ombygning blev både søjler og kapitæler tilpasset, så de fik samme udtryk: glatpolerede og lysegrå med joniske kapitæler.

De bærer en vandret overligger, der er dekoreret med en mosaikfrise med vinranker og fugle. Ud for de to store sidekapeller, Cappella Sistina i højre side (17) og Cappella Paolina i venstre side (29), brydes søjlerækken og overliggerne af to store buer, der også bryder ind i rækken af gamle mosaikker (5) der løber i en høj frise over overliggerfrisen og under vinduerne. De stammer fra det 5.århundrede, men er - for manges vedkommende endda ret kraftigt - restaureret i tidens løb. Oprindeligt var de indsat i stukrammer med snoede søjler ved siderne og trekantede gavlfelter ovenover. Motiverne er hentet fra Det Gamle Testamente. Freskerne mellem vinduerne i Hovedskibet er fra 1593 og viser scener fra Jomfru Maria's liv. De er udført af forskellige malere. Læs mere...

Triumfbuen (24), der tidligere afsluttede Kirkerummet inden den noget lavere Apsis, blev ligeledes dekoreret med mosaikker i det 5.århundrede - men her er motiverne blandt andet hentet fra Kristus' barndom. Læs mere....

Loftet (3) er fra slutningen af 1400-tallet og skal være belagt med det første guld, som bragtes hjem fra Amerika. Læs mere...

Gulvet (4) har nogle steder bevaret dele af det gamle cosmatiske gulv fra det 12.århundrede. Læs mere...

Sideskibene (7) og (28) blev voldsomt ændrede under Fuga's restaurering og står i dag med det udseende, de fik i 1743.

På begge sider af Kirkens indgange (43) findes en kort væg med et pavegravmæle. På venstre side ses Monumentet for Pave Nikolaus IV (42) (Læs mere...) og på højre side Monumentet for Pave Clemens IX (6) (Læs mere...).

HØJRE SIDESKIB:

Til højre ses Altare Patrizi (9) med gravsten for mange af Patrizi-familiens medlemmer. Familien fører sit stamtræ tilbage til den Giovanni, som i det 4.århundrede donerede penge til den første Kirkes opførelse. Altertavlen er malet i 1635 af Giuseppe Puglia kaldet "Il Bastaro" og viser "snelegenden" , alteret er derfor viet til Madonna della Neve ("Sneens Madonna"). Til højre ses en buste af Costanzo Patrizi, udført af Alessandro Algardi. Læs mere....

På væggen ved siden af (10) hænger et gravmæle for den böhmiske kannik Massimiliano Pernstein, der døde meget ung i 1593. Kunstneren, der har udført busten af den afdøde, er ukendt. Læs mere...

Dåbskapellet (Battistero) (11) er bygget i 1605 efter en tegning af Flaminio Ponzio og opdelt i et forrum og selve dåbsrummet (11a). Begge rum har pragtfuldt udsmykkede lofter med fresker fra 1608-1610 af Domenico Cresti, kaldet Il Passignano, og væggene er dækket af gravmæler og monumenter for fremstående gejstlige og Paver. (Læs mere...) I dåbsrummet med døbefonten er der en altertavle med et relief udført af Pietro Bernini (Læs mere...). Fra forrummet er der til højre adgang til flere mindre rum (Læs mere...), mens man i venstre side kan komme ud til en lille indre gårdsplads (12) med en lille søjle, som Pave Clemens VIII lod rejse i 1596 til minde om den franske Kong Henrik IV's konvertering til katolicismen. Læs mere....

På Sideskibets væg står herefter 3 små altre: det første (13) med en altertavle af Agostino Massucci er Altare della Sacra Famiglia (Læs mere...), det næste (14) med en altertavle af Stefano Pozzi er Altare del Beato Niccolò Albergati (Læs mere...) og det tredie (16) med en altertavle af Pompeo Batoni er Altare dell'Annunciazione Læs mere...

Mellem de to sidste altre er der indgang til det lille Cappella delle Reliquie, som også kaldes Cappella del Crocifisso (15). Herinde findes på alteret et meget smukt krucifiks i træ, som stammer fra første halvdel af det 15.århundrede. Læs mere...

Under den store bue ligger indgangen til Cappella Sistina, der også kaldes Cappella del Santissimo Sacramento (17), Det er tegnet af arkitekten Domenico Fontana efter ønske af Pave Sixtus V og bygget i 1584-1587. I højre side ses et gravmæle for Sixtus V (Læs mere...) og i venstre side et for hans forgænger Pave Pius V (Læs mere...). Et stort alter (Læs mere...) står i midten af rummet over nedgangen til krypten med Cappella del Presepe, hvor den gamle krybberelikvie efter Pavens ønske skulle opbevares (Læs mere...). Det findes i dag i krypten foran Kirkens højalter (22). På hver side af kapellets indgang ligger de små sidekapeller, Cappellina di San Girolamo (18), i venstre side (Læs mere...), og Cappellina di Santa Lucia (19), også kaldet dei Santi Innocenti, i højre side (Læs mere...).

For enden af højre sideskib (21) ses til højre en niche med forskellige gravmæler, der omkranser det smukke Consalvus-gravmæle i gotisk stil udført af Giovanni di Cosma, som har signeret det med indskriften "Hoc opus fecit Johannes Magistri Cosmae civis romanus" ("Dette værk er udført af den romerske borger Johannes, af "Cosma-familien""). Læs mere...

Overfor (20) ligger der i trappen op til alterrummet en gravsten for Bernini-familien og en anden for billedhuggeren Gianlorenzo Bernini. Læs mere...

ØVERSTE DEL I HOVEDSKIBET:

Foran Alterrummet er der en trappe ned til den såkaldte "confessione" (22). Krypten huser det tilbedte krybbe-relikvie, som er indeholdt i et kostbart udsmykket relikvieskrin i krystal, udført i form af en vugge, der holdes oppe af engle med guirlander i hænderne. På skrinets hvælvede låg ligger en lille statue af Jesus-Barnet. Skrinet rummer træstykker, der ifølge traditionen stammer fra krybben i Bethlehem. Desuden står her en stor statue fra 1883 af Pave Pius IX. Læs mere...

Højalterets (23) udseende stammer fra 1700-tallet, men de 4 røde porfyrsøjler stammer fra Kirkens tidligere alter. Læs mere...

Den store TRIUMFBUE (24) er rigt udsmykket med mosaikker fra det 5.århundrede. Indholdet er inspireret af dogmet om Maria's guddommelige moderskab, som det blev proklameret på det 3. Koncil i Efesos i 431. Temaet videreføres også i mosaikkerne i Kirkens Apsis. Læs mere...

Mellem Triumfbuen (24) og den bue (26), der omgiver Kirkens Apsisrunding (27) ligger Tværskibet (25) med nyere udsmykning og orgeler, der delvist dækker over nogle gamle fresker fra 1300-tallet. Læs mere...

Dekorationerne på APSISBUEN (26) er ikke så varierede og detaljerede som de tilsvarende på Triumfbuen (24), men her er dog også interessante elementer. Udsmykningen er et resultat af voldsomme restaureringer omkring 1930, hvor man har forsøgt at genskabe de tidligere mosaikker efter nogle enkelte fra Middelalderen overleverede fragmenter. Læs mere...

I APSIS (27) sidder Kirkens Altertavle. Den er udført af Francesco Mancini i 1750 og forestiller Jesu Fødsel. Mellem søjlerne og under vinduerne sidder fire basrelieffer i marmor, som stammer fra Kirkens tidligere relikviealter. De er udført i 1400-tallet af er Mino del Reame eller Mino da Fiesole og forestiller scener fra Maria's liv (Læs mere...). Ovenover er rundingen udsmykket med mosaikker udført sidst i det 13.århundrede af mesteren Iacopo Torriti, der har signeret dem i Kuplens nederste venstre hjørne med teksten "Iacobus Torriti pictor hoc opus mosiacum fecit" ("Maleren Jacopo Torriti udførte dette værk"). Hovedpersonen er Jomfru Maria i alle mosaikkerne. I Kuplen krones hun af sin søn, mens billederne nedenunder viser scener fra hendes liv. (Læs mere....). Den store kuppelmosaik er udført af samme kunstner (Læs mere...).

VENSTRE SIDESKIB:

Den øverste del af dette skib (28) huser mange forskellige gravsten, som tidligere var placeret andre steder i Kirken, men blev flyttet herhen under ombygningerne i 1700-tallet. Læs mere...

Under den store bue ligger indgangen til Cappella Paolina, der også kaldes Cappella Borghese (29), og er bygget i 1605-1615. Det er tegnet af arkitekten Flaminio Ponzio efter ønske af Pave Paul V og grundplan og udsmykning modsvarer det store Cappella Sistina i Kirkens højre side, som Pave Sixtus V lod bygge. I Kapellet ses til højre Pave Clemens VIII's gravmæle (Læs mere...) og til venstre monumentet for Pave Paul V (Læs mere...). Over endevæggens alter hænger det gamle Maria-billede "Maria Salus Populi Romani" ("Maria, det romerske folks frelse"), der stammer fra det 12. eller 13.århundrede. (Læs mere...) På hver side af kapellets indgang ligger de små sidekapeller, Cappellina di Santa Francesca Romana (30) i venstre side (Læs mere...) og Cappellina di San Carlo Borromeo (31) i højre side (Læs mere...).

Det næste rum i venstre side er Cappella Sforza (32) med gravmælerne for Kardinal Alessandro Sforza og hans broder Kardinal Guido Ascanio Sfoza di Santafiora, som i 1564 hyrede Michelangelo til at tegne rummet. Læs mere...

Herefter følger langs sideskibets væg 2 altre og en statue: Altare di San Francesco (33) med altertavle af Placido Costanzi med motivet "San Francesco d'Assisi i ekstase" (Læs mere...), Statuen af Jomfru Maria som "Regina Pacis" ("Fredens Dronning") (34) fra 1918 (Læs mere...), og Altare di San Leone Magno (35) med altertavle af Sebastiano Ceccarini med motivet "San Leo Magno's syn" (Læs mere...).

Cappella Cesi (36), også kaldet Cappella di Santa Caterina da det er viet til Santa Caterina d'Alessandria, rummer flere gravmæler for medlemmer af Cesi-familien. Læs mere...

På sideskibets væg sidder derpå en række gravmæler: det første (37) for Kardinal Antonio Maria Traversi, der var Patriark af Konstantinopel og døde i 1842 (Læs mere...), dernæst (38) et for Kardinal Mariano Perbenedetti (Læs mere...) og endelig (39) et for Kardinalerne Filippo og Agostino Favoriti, udført i 1685 af Filippo Carcani efter en tegning af Ludovico Gemignani (Læs mere...).

På endevæggen (40), der samtidig er Kirkens indgangsvæg med Porta Santa, den dør, som kun bruges i Jubelårene, sidder flere gravmæler: i midten nederst et for den sienesiske adelsmand Fabio Sergardi og øverst et dobbelt for den franske Kardinal Filippo de Levis og hans broder Ærkebiskop Eustachio de Levis af Arles, udført omkring 1475 og 1499 (Læs mere...). På højre side af monumentet hænger gravmælet for Kardinal Guido Luca Ferrero og til venstre hænger gravmælet for Kardinal Pier Francesco Ferrero. Busterne tilskrives Alessandro Algardi. (Læs mere...)

På den korte væg ud mod Kirken (41) ses Gravmælet for Kardinal Francesco Alvarez de Toledo, der døde i 1596. Læs mere....

KIRKENS INDGANGSVÆG i HOVEDSKIBET (43) sidder en række indskriftstavler og våbenskjolde over hovedindgangen i midten og de to sideindgange (Læs mere...). Ovenover sidder i hver side en mosaik og en fresko, som er delvist indpasset i rækken af mosaikker og fresker på Hovedskibets vægge (Læs mere...). Og mellem disse sidder et rundt vindue med en glasmosaik af Jomfru Maria på tronen med Jesus-Barnet udført af Giovanni Hajnal i 1995 (Læs mere...). På hver side af Indgangsvæggen ses gravmælerne for henholdsvis Nikolaus IV (42) (Læs mere...) og Clemens IX (6) (Læs mere...) (henholdsvis til højre og til venstre set fra Kirkerummet).

 

 

 

 

 


---------- Se en gennemgang af Kirkens ydre her --- og ---- en plan over de ydre seværdigheder her ---------


OVERSIGT OVER SIDER OM KIRKEN SANTA MARIA MAGGIORE:
Kort om Kirken
Mere om Kirkens historie
En KORT rundgang i Kirken
En tur rundt om Kirken, samt en plan over Kirkens ydre og en side med fotos herfra
En rundtur inde i Kirken, samt en plan over Kirkens indre og en side med fotos herfra (og en side med ekstra fotos fra Triumfbue og Apsis)
En beskrivelse af Kirkens forhal: Portico og Loggia
En beskrivelse af mosaikkerne og freskerne over søjlerne og mellem vinduerne i hovedskibet
En tur rundt i Dåbskapellet (Battistero) og de omliggende rum og den indre gårdsplads
En tur rundt i Cappella Sistina
En fortælling om det tidligere Cappella del Presepe
En tur rundt i Cappella Paolina, samt en side med ekstra fotos hertil
En beskrivelse af udgravningerne under Kirken

 

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.7.2011 og sidst opdateret d.3.7.2011