ANNAS ROM GUIDE
Curia Romana

Ordet "curia" betegnede i Antikken mødestedet for det romerske Senat, men skiftede betydning, da det blev overtaget af Den Katolske Kirke og fik tilføjet tillægsordet "romana" ("romersk") for at betegne, at Curien er knyttet til "Diocesi di Roma" ("Det romerske Stift"), hvor Paven selv er Biskop. Nu dækker ordet "Den Romerske Kurie" over det kompleks af organer, som regerer Kirken idag. Pave Johannes Paul II definerede i 1988 Curia Romana således i sit dekret "Pastor Bonus": "(Kurien) er samlingen af departementer og organer, som hjælper Paven til at udføre sit øverste præstelige hverv til gavn for og i tjenesten af den universelle Kirke og de enkelte dele af denne".

Curia Romana begyndte at finde sin form i det 12.århundrede, men fik først sin endelige definition under Pave Sixtus V i 1588. Der er dog også foretaget mange ændringer og justeringer i de forløbne år, bl.a. det ovennævnte af Pave Johannes Paul II i 1988 og igen i 1993 med dekretet "Inde a Pontificatus Nostri initio".

Curia Romana består idag af 27 departementer, kaldet "dicasteri", nemlig "Segreteria di Stato", 9 congregationer ("Congregazioni"), 3 domstole ("Tribunali"), 11 Pavelige råd ("Consigli Pontifici"), en forsamling af Biskopper, et administrationskontor kaldet "Apsa" ("Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede Apostolica"), et "Camera Apostolica", et økonomikontor "Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede" og 7 kommissioner. Desuden findes der de eksterne organer "Prefettura della Casa Pontificia" og "Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontificio".

Pavens særlige vagtkorps, Schweizergarden, er ligeledes tilknyttet Curia Romana, ligesom en række institutioner såsom "Cappella Musicale Pontificia "Sistina"", "Elemosineria Apostolica", "Fabbrica di San Pietro", "Fondazione "Latinitas"", "Libreria Editrice Vaticana", "Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme", "Peregrinatio ad Petri Sedem", "Pontificio Istituto di Musica Sacra" og "Tipografia Vaticana". Og endelig findes der 8 pavelige akademier ("Accademie Pontificie").

I Pavens umiddelbare nærhed er der desuden en lang række hjælpere og rådgivere, som samlet betegnes "Famiglia Pontificia", der sammen med "Cappella Pontificia" udgør det såkaldte "Casa Pontificia".

CURIENS ENKELTE DELE:

"Segreteria di Stato del Vaticano"("Secretaria Apostolica") (Vatikanets "Statssekretariatet"):
--- Ansvarsområde: behandler blandt andet sager, der angår forholdet mellem forskellige lande og andre større sager. Fungerer som det øverste af departementerne og ledes af en "Segretario di Stato", som nærmest kan betegnes som en Premierminister. Handler i tæt samarbejde med "Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa" ( en slags udenrigsminister) og "il Sostituto della Segreteria di Stato", som har den daglige kontakt med Paven.
--- Historien: blev oprettet af Pave Leo X (1513-1521) som "Secretarius intimus" til at hjælpe den Kardinal, der var ansvarlig for Pavestatens korrespondance i folkesprog med udsendinge. Som oftest var det en af Pavens nærmeste, der bestred dette embede, for eksempel den nevø, som han som regel straks efter sin ophøjelse udnævnte til Kardinal (læs mere om begrebet "cardinal nepote").
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/index_it.htm

De 9 congregationer ("Congregazioni"), der fungerer som Pavemagtens svar på andre nationers ministerielle departementer og hver især ledes af en Kardinal kaldet "Prefetto", har en Prælat som sekretær og forskellige ansatte, er:

Congregazione per la Dottrina della Fede:
--- Ansvarsområde: at forsvare troens principper mod teologiske doktriner eller tolkninger, der kan skade den sande tro.
--- Adresse: Piazza del Sant'Uffizio, 11.
--- Historien: blev oprindelig oprettet i 1542 af Pave Paul III som "Congregazione dell'Inquisizione" i kampen mod kætterne. Senere skiftede departementet navn til "Congregazione di Sant'Uffizio" og vendte i 1965 under Pave Paul VI tilbage til det nuværende navn.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/index_it.htm

Congregazione per le Chiese Orientali:
--- Ansvarsområde: har opsyn med de stifter, som benytter den østlige ritus.
--- Adresse: Via della Conciliazione, 34.
--- Historien: blev oprettet fra Pave Pius IX i 1862 som en del af "Congregazione di Propaganda Fide", men gjort uafhængig af denne under Pave Benedikt XV i 1917.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/orientchurch/index_it.htm

Congregazione per il Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti:
--- Ansvarsområde: overvågning af behandlingen af de 7 sakramenter og liturgien.
--- Adresse: Piazza Pio XII, 10.
--- Historien: oprettet i 1975 af Pave Paul VI som erstatning for det tidligere "Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti", der var oprettet af Pave Pius X, og "Congregazione per il Culto Divino", der blev oprettet efter det Andet Vatikan Koncil (1962-1965).
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/index_it.htm

Congregazione per le Cause dei Santi:
--- Ansvarsområde: undersøgelse af forholdene omkring saliggørelser og helgenkåringer efter oplysninger fra Bisperne ude i stifterne, kontrol af vidnesbyrd og mirakler, anbefaling til Paven der har den endelige afgørelse. Kaldes i folkemunde "Helgenfabrikken" ("Fabbrica dei santi").
--- Adresse: Piazza Pio XII, 10.
--- Historien: blev oprettet af Pave Sixtus V i 1588 som en del af "Congregazione dei Riti". I 1969 lod Pave Paul VI de to områder adskille.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/csaints/index_it.htm

Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli:
--- Ansvarsområde: dirigerer og koordinerer den katolske mission i hele verden. Dette departement er meget magtfuldt og har et meget stort budget, det har ansvar for en trediedel af alle katolikker i hele verden og finansierer 890 missionsstifter, rekrutterer missionærer og indsamler og forvalter midler til dette formål.
--- Adresse: Palazzo di Propaganda Fide, Piazza di Spagna, 48.
--- Historien: blev oprettet i 1599 af Pave Clemens VIII med navnet "Congregazione De Propaganda Fide", men virkede kun en kort tid. I 1622 lod Pave Gregor XV departementet genoplive og i 1967 fik det sit nuværende navn af Pave Paul VI.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/index_it.htm

Congregazione per il Clero:
--- Ansvarsområde: ajourføring af præsterne og deres arbejde i menighederne, overvågning af kirkebygninger og -inventar, hjælp til syge og gamle præster.
--- Adresse: Piazza Pio XII, 3.
--- Historien: blev oprettet af Pave Pius IV i 1564 som "Congregazione del Concilio" for at kontrollere, at aftalerne under Koncilet i Trento blev overholdt. I 1967 gav Pave Paul VI departementet det nye navn.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/index_it.htm

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica:
--- Ansvarsområde: overvågning af præsters, munkes og nonners livsvilkår, studier og disciplin.
--- Adresse: Piazza Pio XII, 3.
--- Historien: blev oprettet under Pave Sixtus V i 1586 som "Congregazione dei Religiosi". I 1601 blev departementet lagt sammen med "Congregazione per i Vescovi", men i 1908 lod Pave Pius X atter området opsplitte i 2 uafhængige departementer.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/index_it.htm

Congregazione per l'Educazione Cattolica:
--- Ansvarsområde: administration og undervisning i alle kirkeligt ledede skoler, seminarier og kulturelle institutioner.
--- Adresse: Piazza Pio XII, 3.
--- Historien: blev i 1588 oprettet af Pave Sixtus V for at føre opsyn med universitetet i Rom. Under Pave Pius XII (1939-1958) fik departementet særligt ansvar for præsteuddannelsen og i 1967 fik det sit nuværende navn af Pave Paul VI samtidig med at ansvarsområdet blev udvidet.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/index_it.htm

Congregazione per i Vescovi:
--- Ansvarsområde: udnævner Biskopper og Prælater, bestemmer antallet af stifter og lignende.
--- Adresse: Piazza Pio XII, 10.
--- Historien: oprettet af Pave Sixtus V.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/index_it.htm

De 3 domstole ("Tribunali") er:

Sacra Penitenzieria Apostolica:
--- Ansvarsområde: Vatikanets egen domstol for sager, der ikke kan løses med almindelig syndsforladelse. Domstolen består af et råd af Prælater, der ledes af en Kardinal, kaldet Penitenziere maggiore.
--- Adresse: Palazzo della Cancelleria, Piazza della Cancelleria, 1.
--- Historien: blev oprettet i begyndelsen af det 13. århundrede.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/index_it.htm

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica:
--- Ansvarsområde: Vatikanets egen domstol for sager angående den kirkelige administration, konflikter departementer imellem og appelsager. Behandler også aftaler mellem Vatikanet og andre stater, hvorved den kommer til at fungere som en form for Statsråd. Domstolen ledes af en Kardinal, der har titel af "Præfekt" ("Prefetto").
--- Adresse: Palazzo della Cancelleria, Piazza della Cancelleria, 1.
--- Historien: blev oprettet i begyndelsen af det 13. århundrede.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/index_it.htm

Il Tribunale della Rota Romana, på latin "Tribunal Rotae Romanae" og i folkemunde kaldet "Sacra Rota":
--- Ansvarsområde: Vatikanets egen domstol med dommere udnævnt af Paven selv; kan blandt andet annullere indgåede ægteskaber og fungere som appeldomsto. Har tilknyttet en undervisningsanstalt for advokater og dommere.
--- Adresse: Piazza della Cancelleria, 1.
--- Historien: blev oprettet i begyndelsen af det 13. århundrede.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/roman_rota/index_it.htm

De 11 Pavelige råd ("Consigli Pontifici"), der oprindeligt i dekretet "Pastor Bonus" i 1988 blev fastsat til 12, men i 1993 skåret ned til 11, er:

Consiglio Pontificio per i Laici:
--- Ansvarsområde: skal opmuntre lægfolks deltagelse i det religiøse arbejde.
--- Adresse: Piazza San Callisto, 16.
--- Historien: blev oprettet i 1976 som resultat af det "Consilium de laicis", som Pave Paul VI havde nedsat i 1967 som erstatning for det tidligere, i 1953, af Pave Pius XII oprettede "Fondazione per l'Apostolato dei Laici".
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/laity_it/index_it.htm

Consiglio Pontificio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani:
--- Ansvarsområde: at fremme og udvikle den økumeniske dialog.
--- Adresse: Via dell'Erba, 1.
--- Historien: blev oprettet i 1988 som erstatning for "Segretariato per l'Unione dei Cristiani", som Pave Johannes XXIII oprettede i 1960.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_it.htm

Consiglio Pontificio per la Famiglia:
--- Ansvarsområde: behandler ud fra en katolsk synsvinkel familiens problemer med for eksempel svangerskabsforebyggelse, euforiserende stoffer, prostitution og pornografi.
--- Adresse: Piazza San Callisto, 16.
--- Historien: blev oprettet i 1981 af Pave Johannes Paul II.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/index_it.htm

Consiglio Pontificio della Giustizia e della Pace:
--- Ansvarsområde: skal påvirke menighederne til at yde hjælp og juridisk bistand til lande, der har det behov.
--- Adresse: Piazza San Callisto, 16.
--- Historien: blev oprettet i 1988 som et resultat af "Commisione Justitia et Pax", som Pave Paul VI havde nedsat i 1967.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/index_it.htm

Consiglio Pontificio "Cor Unum":
--- Ansvarsområde: koordinering af det kirkelige nødhjælpsarbejde, har også en stor finansiel magt. Refererer direkte til Segreteria di Stato.
--- Adresse: Piazza San Callisto, 16.
--- Historien: blev oprettet i 1971 af Pave Paul VI.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/corunum/corunum_it/index_it.htm

Consiglio Pontificio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti:
--- Ansvarsområde: omhandler den kirkelige betjening af "rejsende", såsom søfolk, nomader eller turister.
--- Adresse: Piazza San Callisto, 16.
--- Historien: blev oprettet af Pave Paul VI i 1970.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/index_it.htm

Consiglio Pontificio della Pastorale della Salute:
--- Ansvarsområde: koordinerer alle katolske sygehjælpsorganisationer, hvad enten de er drevet af religiøse ordener eller lægfolk.
--- Adresse: Via della Conciliazione, 3.
--- Historien: blev oprettet i 1988 som et resultat af "Commissione Pontificio della Giustizia e della Pace", som Pave Johannes Paul II havde nedsat i 1985.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/hlthwork/index_it.htm

Consiglio Pontificio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi:
--- Ansvarsområde: udlægning af de kanoniske lovtekster.
--- Adresse: Piazza Pio XII, 10.
--- Historien: blev oprettet i 1988 som resultat af "Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico", som Pave Johannes XXIII havde nedsat i 1963.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/index_it.htm

Consiglio Pontificio per il Dialogo Inter-religioso:
--- Ansvarsområde: at varetage dialogen med andre religioner.
--- Adresse: Via dell'Erba, 1.
--- Historien: blev oprettet i 1988 til erstatning for det af Pave Paul VI i 1964 oprettede "Segretariato per i Non Cristiani"
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index_it.htm

Consiglio Pontificio per la Cultura:
--- Ansvarsområde: varetager den Katolske Kirkes interesser på den internationale kulturscene, blandt andet i universitets- og akademisk sammenhæng.
--- Adresse: Piazza San Callisto, 16.
--- Historien: blev oprettet af Pave Johannes Paul II i 1982.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/index_it.htm

Consiglio Pontificio delle Comunicazioni Sociali:
--- Ansvarsområde: alle massemedier samt Vatikanets pressekontor, fjernsyns- og tvproduktion.
--- Adresse: Palazzo San Carlo, Città del Vaticano.
--- Historien: blev oprettet i 1988 som resultat af "Commissione per la cinematografia didattica e religiosa", som Pave Pius XII havde nedsat i 1948. I 1967 ændredes navnet til "Commissione Pontificio delle Comunicazioni Sociali".
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/index_it.htm

Desuden er der forsamlingen af Biskopper: "Il Sinodo dei Vescovi":
--- Ansvarsområde: mødested for de kristne Biskopper, der indbyrdes og sammen med Paven således har mulighed for at udveksle meninger, informationer og erfaringer og på den måde rådgive Paven til at løse universelle problemer.
--- Historien: blev oprettet af Pave Paul VI i 1965 efter det Andet Vatikan Koncil.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_it.htm

Kontorerne er:

"Camera Apostolica":
--- Ansvarsområde: fungerer idag som samlingsorgan for de arbejdende kontorer "Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede", "La Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice", "Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede Apostolica" og "Ior".
--- Historien: blev oprettet i det 4.århundrede med navnet "Fiscus" efter forbillede fra administrationsapparatet i det antikke romerske kejserdømme. Blev oprindeligt ledet af en Ærkediakon. Omkring år 1000 omtales en administrationsenhed kaldet "C. Domini Papae", hvor Kirkens formue og Pavens kostbarheder opbevaredes. Denne enhed lededes af en "Camerarius" eller "Camerlengo". I 1192 opregner Cencio Savelli, der havde hvervet som "Camerario", de administrative funktioner, som kontoret bestred: skatteopkrævning, kontrol af Kirkens udgifter, kontrol af indtægter fra klostrene. Kontoret bestod bl.a. af en gruppe kontorister kaldet "Chierici di Camera", hvis antal Pave Eugen IV i 1438 fastsatte til 7. Antallet blev senere hævet til 12 af Pave Sixtus V i 1587 og Camerlengo'en blev nu bistået af en Vicecamerlengo, samt en række "Uditori" og en "Tesoriere generale" ("Skatmester"). Denne sidste stilling fik enorm betydning og magt i 1700-tallet som en form for Finansminister.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/uffici/camera_apostolica/index_it.htm

"Apsa" ("Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede Apostolica"):
--- Ansvarsområde: administrationen af de ejendomme, som Pavestaten havde bevaret da Rom blev indlemmet i Det Italienske Kongerige, og de midler, som den fik tildelt af Italien som følge af Lateran-aftalen, fungerer som Vatikanets hovedbank og skatkammer. Ledelsen foretages af en Kardinal og en Monsignore som sekretær og der er tilknyttet 7 lægmænd som rådgivere.
--- Historien: kontoret er opstået under Pave Paul VI af det tidligere, af Pave Leo XIII oprettede administrationskontor, "Amministrazione dei Beni della Santa Sede" ved sammenlægning i 1967 af dette med det af Pave Pius XI i 1929 oprettede "Amministrazione Speciale della Santa Sede".
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/uffici/apsa/index_it.htm

"Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede":
--- Ansvarsområde: fungerer som administrativt organ under ledelse af en Kardinal, der assisteres af en Prælat som sekretær og 3 lægmænd samt en Prælat som revisorer. Overvåger alle Kirkens økonomiske kontorer og koordinerer disses investeringer.
--- Historien: blev oprettet i 1967 af Pave Paul VI.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/uffici/prefettura/index_it.htm

"Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice":
--- Ansvarsområde: er en selvstændig institution, bestående af mere end 200 katolske entreprenører, der fungerer som investeringsfond. Udbyttet går direkte til Paven.

"Ior" ("Istituto per le Opere di Religione"):
--- Ansvarsområde: Vatikanets udlånsvirksomhed under et administrationsråd, kaldet Consiglio di Sovrintendenza, bestående af 4 lægmænd.
--- Historien: blev oprettet i 1887.

"Prefettura della Casa Pontificia":
--- Ansvarsområde: organiserer Pavens liv, audienser, ceremonier og rejser, samt har overopsynet med det pavelige kapel og Pavens medarbejdere.
--- Historien: blev oprettet i 1968 af Pave Paul VI til at varetage funktioner, der tidligere lå hos Pavens "Maggiordomo" og den pavelige Kammerherre, "Maestro di Camera di Sua Santità".

"Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontificio":
--- Ansvarsområde: klargørring og organisering af alt vedrørende de religiøse ceremonier, gudstjenester, processioner og lignende, i hvilke Paven eller en af ham udsendt Kardinal eller Prælat involveres. Kontoret ledes af "Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie", mens "I Cerimonieri Pontifici" ("de pavelige Ceremonimestre") assisterer Paven og Kardinalerne, der hver især har en Ceremonimester tilknyttet, under de hellige handlinger. Ceremonimestrene har også adgang til de ellers lukkede konklaver, når der skal vælges en ny Pave.
--- Historien: går langt tilbage i tiden, hvor embedet kaldtes "Magistri Caerimoniarum Apostolicarum". I det 15.århundrede begyndte en del af Ceremonimestrene at skrive dagbøger, blandt andre Giovanni Burckard, og dette videreføres den dag i dag og bøgerne opbevares til Vatikanets arkiv. Kontorets navn og organisation ændredes ind imellem, i 1917 dannede "I Magistri Caerimoniarum S.R.E. et Sedis Apostolicus" et kollegium med en Praefectus i spidsen og senere blev navnet "La Prefettura" eller "Collegio delle Cerimonie Pontificie" og derpå i 1970 "Ufficio per le Cerimonie Pontificie".

Kommissionerne er:

Pontificia Commissione "Ecclesia Dei":
--- Ansvarsområde: i samarbejde med Biskopperne, Departementerne i Curia Romana og andre relevante organer at hjælpe medlemmer af den oprørske præst Marcel Lefèbvre's menighed tilbage til den rette tro og Kirke. Kommissionen præsideres af Præfekten for Congregazione per la Dottrina della Fede.
--- Historien: blev oprettet i 1988 af Pave Johannes Paul II.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/index_it.htm

Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa:
--- Ansvarsområde: bevaring af Kirkens historiske og artistiske arvegods.
--- Historien: blev oprettet i 1988.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/index_it.htm

Pontificia Commissione di Archeologia Sacra:
--- Ansvarsområde: organisationen af arkæologiske udgravninger og restaureringer af de til Kirken hørende katakomber, kirkegårde og andre arkæologiske bygningsværker og områder, samt den videnskabelige registrering, behandling og bevaring af det fundne.
--- Historien: blev oprettet af Pave Pius IX i 1852 efter forslag af den romerske arkæolog Giovanni Battista de Rossi.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/archeo/index_it.htm

Pontificia Commissione Biblica:
--- Ansvarsområde: oprindeligt at fremme bibelstudier blandt de troende, på videnskabelig vis at imødegå fejltolkninger af Bibelen, og at studere og afhjælpe evt. fejltolkninger og misforståelser. Efter 1971 er Kommisionen blot rådgivende for Congregazione per la Dottrina della Fede, hvis Præfekt også er Præsident for Kommissionen.
--- Historien: blev oprettet i 1902 af Pave Leo XIII med det apostolske brev "Vigilantiae studiique". I 1971 udsendte Pave Paul VI et apostolsk brev "Sedula cura", hvorved Kommissionen fik en ny struktur: medlemmerne er nu ikke længere Kardinaler, men undervisere i bibelkundskab fra forskellige skoler og nationer.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_index_it.htm

Commissione Teologica Internazionale:
--- Ansvarsområde: arbejder under Congregazione per la Dottrina della Fede med at undersøge de vigtigste teologiske spørgsmål. Kommissionen, der er sammensat af teologer fra forskellige skoler og lande, præsideres af en Kardinal, der bistås af en Prælat som sekretær.
--- Historien: blev oprettet i 1969 af Pave Paul VI efter et forslag fra Sinodo dei Vescovi.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_index_it.htm

Commissione Interdicasteriale per il Catechismo della Chiesa Cattolica:
--- Ansvarsområde: koordinering af de forskellige aktiviteter, som angår Den Katolske Kirkes Katekismus (Il Catechismo della Chiesa Cattolica = CCC), at fremme kendskabet og udbredelsen af Katekismen, at fremstille trykte og autoriserede udgaver heraf, at undersøge evt. forslag til rettelser og ændringer mm. Kommissionen ledes af den Kardinal, der er Præfekt for Congregazione per la Dottrina della Fede.
--- Historien: blev oprettet af Pave Johannes Paul II i 1993.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ccc_index_it.htm

Pontificia Commissione per l'America Latina:
--- Ansvarsområde: at udsende anbefalinger, nyheder og andet oplysende materiale til menighederne i Latinamerika.
--- Historien: Kommissionen fungerer fra begyndelsen af 1960'erne.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/pcal/index_it.htm

La Guardia Svizzera (Schweizergarden):
--- Ansvarsområde: beskyttelse af Paven og Vatikanet. - Læs mere om Schweizergarden - og Se billeder af Schweizergarden.
--- Historien: blev oprettet i 1506 af Pave Julius II.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/swiss_guard/index_it.htm

De øvrige institutioner er:

Cappella Musicale Pontificia "Sistina":
--- Ansvarsområde: musikalsk udøvelse og korsang ved de pavelige messer og andre særlige lejligheder. Koret består af 20 voksne sangere og ca. 35 "pueri cantores", børnesangere. Det er underlagt Departementet "Prefettura della Casa Pontificia". I dag giver koret også offentlige koncerter, både i Rom og det øvrige Italien, samt i udlandet.
--- Adresse: Via Monte della Farina, 64.
--- Historien: det er en meget gammel institution, der blev dannet til brug for Pavernes messer og reorganiseret af Pave Gregor I, den Store, (590-604) under navnet "Schola Cantorum". Pave Bonifacius VIII foretog store ændringer i strukturen i årene 1294-1303. Under Pavernes ophold i Avignon brugtes koret ikke meget, men det genopstod, da Pave Gregor XI (1370-1378) vendte tilbage til Rom. Pave Sixtus IV (1471-1484) reorganiserede det såkaldte "Collegio dei Cantori Papali" og det nye "Cappella Musicale Pontificia" blev nu Pavens private kor og blev herefter kaldt "Cappella Sistina", dels efter Pavens navn, der på italiensk er Sisto, og dels efter det kapel, hvori koret ofte synger.
--- Internet: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/cap-mus-sistina/index_it.htm

Elemosineria Apostolica:
--- Ansvarsområde: uddeling af almisser til trængende fattige. Kontoret ledes af en Ærkebiskop med titlen "Elemosiniere di Sua Santità".
--- Historien: også dette er en meget gammel institution, der går tilbage til de gamle tiders Paver, der brugte at gå rundt og uddele almisser til de fattige. Et egentlig kontor hertil blev oprettet af Pave Gregor X i 1275 og det blev senere omorganiseret af Pave Alexander V i 1409, hvor det fik navnet "Elemosiniere di Sua Santità". I 1968 skiftede navnet under Pave Paul VI til "Servizio Assistenziale del Santo Padre", men i 1988 fik det sit gamle navn tilbage af Pave Johannes Paul II.

Fabbrica di San Pietro:
--- Ansvarsområde: Peterskirken (Basilica di San Pietro), vedligeholdelse og administration heraf. Under Fabbrica di San Pietro hører "Ufficio visite scavi della Necropoli Vaticana" ("Kontoret for besøg i udgravningerne af katakomberne under Vatikanet") - Læs mere herom (engelsk tekst). Her er også mulighed for en meget suggestiv virtuel tur rundt i gravbyen til Peters Grav (her med engelsk tekst).
--- Historien: Institutionen blev oprettet af Pave Clemens VII i 1523 med det formål at stå for byggeriet af den nye Peterskirke og administrere de midler hertil, som indkom efter en idé af Pave Julius II, der lod sælge afladsbreve for at samle penge til projektet. Pave Clemens VIII ophøjede denne Kommission bestående af 60 medlemmer til en Congregazione dannet af Kardinaler og med Kirkens Ærkepræst som leder. Institutionens magt skiftede med årene, den var mere uafhængig under Pave Benedikt XIV og mindre under Pave Pius X.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/uffscavi/index_it.htm

Fondazione "Latinitas" ("Opus Fundatum Latinitas"):
--- Ansvarsområde: fremme af studiet af latin, både klassisk latin og middelalderlatin.
--- Historien: blev oprettet af Pave Paul VI i 1976.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/latinitas/documents/index_lt.htm

Libreria Editrice Vaticana:
--- Ansvarsområde: at udøve forlagsvirksomhed for værker, forfattet af Paven eller Pavestolen, samt andre værker om doktrinen, liturgien og den katolske kultur. Under Forlaget hører boghandlen "Libreria Internazionale Giovanni Paolo II" på Piazza San Pietro. Forlagets katalog kan ses her.
--- Historien: oprettet efter en idé af Pave Sixtus V i 1587 som "Tipografia Vaticana". I 1926 ændrede Pave Pius XI navnet til "Libreria Vaticana" og adskilte det gamle "Ufficio Vendite della Tipografia Vaticana" ("Salgskontor for Vatikanets Trykkeri") fra selve trykkeriet. Forlaget har sit nuværende navn fra 1991.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/lev/index_it.htm

Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme:
--- Ansvarsområde: at styrke medlemmernes kristne liv, med fuld lydighed mod Paven og Kirkens bud. At udøve barmhjertighedsgerninger, at fremme og hjælpe initiativer, hvis formål er af kulturel eller social karakter, samt nødhjælpsinitiativer i Det Hellige Land, især de som støttes af den katolske kirke i Jerusalem, "Patriarcato Latino di Gerusalemme".
--- Historien: denne "Den Hellige Gravs Ridder-Orden" går netop tilbage til Jerusalems befrielse og de religiøse Ridder-Ordener, som dengang skabtes til dette formål. I 1103 satte den første konge af Jerusalem, Balduin I, sig i spidsen for en orden kaldet "Ordine dei Canonici del Santo Sepolcro" ("Orden for Kannikerne ved den Hellige Grav") med det privilegium at kunne slå medlemmerne til riddere. Ordenen bestod både af "Canonici Regolari", der kaldtes "Fratres", og "Canonici Secolari", der kaldtes "Confratres" og de såkaldte "Sergentes", som var bevæbnede riddere, udvalgte fra de forskellige Korsridder-Ordener for deres mod og hæderlighed. Ordenens medlemmer levede efter Sankt Augustins regel om fattigdom og lydighed med det særlige formål at forsvare Jerusalem, den Helllige Grav og de hellige steder under kommando af Kongen af Jerusalem. Efter korstogene vendte mange af ridderne tilbage til deres forskellige hjemlande og dannede her lokale afdelinger, de såkaldte "Priorati". I 1182 erobrede Sultan Saladin Jerusalem og i 1291 var de kristnes nederlag totalt, det kristne Kongedømme Jerusalem forsvandt og Ordenen stod således uden leder. Den fortsatte dog at eksistere i Prioraterne i Europa under beskyttelse af de stedlige fyrster, Biskopper og Pavestolen, og udøvede stadig mission, forsvar af troen og de svage, og barmhjertighedsgerninger mod de trængende. I 1847 fornyede Pave Pius IX Ordenens statutter og lod den referere direkte til Pavestolen. I 1949 påbød Pave Pius XII at en Kardinal skulle indtage pladsen som Ordenens leder, "Grand Maestro".
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/index.htm

Peregrinatio ad Petri Sedem:
--- Ansvarsområde: at sørge for at pilgrimme i Rom får religiøs såvel som materiel bistand, så deres ophold og religiøse fordybelse og udbytte kan blive under de bedste betingelser, herunder især besøgene ved valfartsstederne, San Pietro, San Paolo og Kirkens øvrige martygrave. At koordinere pilgrimsstrømmene, de forskellige højtideligheder, overnatningsmuligheder o.l.
--- Adresse: Piazza Pio XII, 4.
--- Historien: blev oprettet af Pave Pius XI i 1934, da han omdannede et midlertidigt kontor for organisationen af modtagesen af pilgrimme i Rom til Jubelåret 1933/34 ("Comitato Centrale") til en fast institution. Senere blev området varetaget af et "Ente Canonico", som Pave Paul VI oprettede i 1972, og endelig gav Pave Johannes Paul II i 1997 kontoret nye statutter, hvori den præstelige side af pilgrimsmodtagelsen blev styrket.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/peregrinatio/index_it.htm

Pontificio Istituto di Musica Sacra:
--- Ansvarsområde: undervisning i liturgisk-musikalske discipliner, at fremme kendskabet til og udbredelsen af den religiøse musik og tilpasningen til nutidens kulturer, at fremme udviklingen af undervisning i disse fag ved universiteter, skoler og i menighederne.
--- Adresse: Via di Torre Rossa, 1 (Undervisning og Bibliotek), Piazza Sant'Agostino, 20a (Koncertsal og Kontorer).
--- Historien: blev grundlagt af Pave Pius X i 1910 med navnet "Scuola Superiore di Musica Sacra". I 1914 flyttede skolen ind i Palazzo di Sant'Apollinare fra Via del Mascherone og i 1931 fik den sit nuværende navn.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/sacmus/index_it.htm

Tipografia Vaticana:
--- Ansvarsområde: trykning af Vatikanets udgivelser.
--- Historien: oprettet efter en idé af Pave Sixtus V i 1587. I 1926 adskilte Pave Pius XI Trykkeriet fra det gamle "Ufficio Vendite della Tipografia Vaticana" ("Salgskontoret for Vatikanets Trykkeri") og ændrede dettes navn til "Libreria Vaticana".
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/tipvat/index_it.htm

De pavelige akademier ("Accademie Pontificie") er:
(Læs om andre akademier her)

Pontificia Accademia Romana di Archeologia:
--- Ansvarsområde: at fremme studiet af Antikken og Middelalderens arkæologi og kunsthistorie. Med særligt henblik på de arkæologiske og kunstneriske monumenter, som hører under Pavestolen.
--- Adresse: Via della Conciliazione 5.
--- Historien: blev grundlagt i 1810 under navnet "Accademia Romana di Archeologia" som fortsættelse af det i 1740 af Pave Benedikt XIV grundlagte Accademia delle Romane Antichità og det i det 15.århundrede af Pomponio Leto grundlagte Accademia Romana. Fik det nuværende navn af Pave Pius VIII i 1829.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/documents/rc_pc_cultr_doc_13121999_pont-academies-history_it.html

Pontificia Accademia "Cultorum Martyrum":
--- Ansvarsområde: at fremme martyrkulten og udbrede kendskabet til martyrernes historie og til de steder, som er knyttet til martyrerne.
--- Adresse: i Kirken S. Maria in Camposanto, Piazza Protomartiri Romani.
--- Historien: blev grundlagt i 1879 under navnet "Collegium Cultorum Martyrum" af en række berømte videnskabsmænd med speciale i den Katolske Kirkes historie.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/cult-martyrum/index_it.htm

Pontificia Accademia Ecclesiastica:
--- Ansvarsområde: uddannelse af unge gejstlige til tjeneste i Vatikanets diplomatiske korps og til administrationen af Curien og Pavestaten.
--- Adresse: Piazza della Minerva, 74.
--- Historien: blev grundlagt i 1701 af Abbed Pietro Garagni med navnet "Accademia dei Nobili Ecclesiastici". Det første sæde var i Palazzo Taverna ved Monte Giordano. I 1703 valgte Pave Clemens XI at Akademiet skulle referere direkte til ham og det blev samtidig flyttet til Palazzo Gottofredi på Piazza Venezia, hvorfra det i 1706 flyttede til Palazzo Severoli på Piazza della Minerva, hvor det også har til huse idag. Efter Clemens XI's død gik det tilbage for Akademiet, som ligefrem måtte lukke for en årrække. Pave Pius VI valgte i 1775 at genåbne Akademiet og gav det de fornødne midler til at genoptage arbejdet. Efter revolutionen i 1798 måtte Akademiet atter lukke, men det åbnede allerede igen i 1803 og blev nu efter ønske af Pave Pius VII læreanstalt med undervisning i teologi og jura. Igen i 1847 måtte Akademiet lukke for atter at åbne i 1850, hvor dets nuværende ansvarsområde blev fastlagt.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdeccles/index_it.htm

Pontificia Accademia dell'Immacolata:
--- Ansvarsområde: at fremme og koordinere studierne af dogmet om Maria's ubesmittede undfangelse.
--- Historien: blev grundlagt i 1835 af Don Vincenzo Emili som et samlingssted for unge studerende ved Pontificio Seminario Romano og Università Gregoriana, som forberedte tekster til oplæsning ved Festa dell'Immacolata og andre religiøse højtideligheder. I begyndelsen bar foreningen navnet "Emilia", men snart ændredes dette og det nye Akademi fik også sine egne statutter. Efter Pavens erklæring om Maria's Ubesmittede Undfangelse ("L'Immacolata Concezione") steg Akademiets aktivitet og betydning og i 1865 blev Pave Pius IX medlem og Akademiet blev til Pontificia Accademia dell'Immacolata.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/immacolata/index_it.html

Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino:
--- Ansvarsområde: at forske, forsvare og udbrede San Tommaso's lære.
--- Adresse: Casina Pio IV, Città del Vaticano.
--- Historien: blev oprettet i 1879 af Pave Leo XIII, som derpå godkendte Akademiets statutter i 1895. I 1914 blev det udvidet af Pave Benedikt XV og i 1999 reorganiserede Pave Johannes Paul II det ifølge sit apostolske brev "Inter Munera Academiarum".
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/san-tommaso/past.html

Pontificia Accademia delle Scienze:
--- Ansvarsområde: videnskabelig forskning indenfor 6 hovedområder: Almen videnskab, De globale problemer i videnskab og teknologi, Problemerne i Den tredie Verden, Videnskabspolitik, Bioetik og Epistomologi (videnskabslære). Akademiets 80 medlemmer kommer fra alle nationer, racer, religioner og der er både mænd og kvinder repræsenteret. Akademiet er fuldstændigt frit stillet i sit arbejde, selvom det refererer direkte til Paven.
--- Adresse: Casina Pio IV, Città del Vaticano.
--- Historien: er opstået af Renæssance-akademiet "Accademia dei Lincei", som blev grundlagt i Rom i 1603, som det første udelukkende videnskabelige Akademi i verden. Efter grundlæggeren Federico Cesi's død stoppede Akademiets virke, men i 1847 genoplivede Pave Pius IX det som "Pontificia Accademia Nuova dei Lincei" og i 1936 fik det sit nuværende navn af Pave Pius XI. Siden 1936 er Akademiet blevet meget internationalt orienteret.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdscien/index_it.htm

Pontificia Accademia delle Scienze Sociali:
--- Ansvarsområde: at fremme studiet og fremskridtet af de sociale, økonomiske, politiske og juridiske videnskabsgrene og af disse for Kirken at præsentere de elementer, som denne kan udvælge til brug i studiet og udviklingen af den sociale doktrin.
--- Adresse: Casina Pio IV, Città del Vaticano.
--- Historien: blev oprettet af Pave Johannes Paul II i 1994.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdscien/index_social_it.htm

Pontificia Accademia Teologica (Pontificia Academia Theologica):
--- Ansvarsområde: teologiske studier.
--- Adresse: Piazza della Cancelleria, Città del Vaticano.
--- Historien: blev grundlagt af Pave Clemens XI i 1718.
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/theologica/index_it.htm

Pontificia Accademia per la Vita:
--- Ansvarsområde: studiet af og information om de vigtigste problemstillinger af biomedicinsk og juridisk karakter, i relation til livets udbredelse og forsvar ifølge den kristne moral og Kirkens lære.
--- Historien: blev oprettet af Pave Johannes Paul II i 1994 med det apostolske brev "Vitae Mysterium".
--- Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/index_it.htm

 

 

Litteratur om Curia Romana:
La Grande Enciclopedia di Roma. A cura di Claudio Rendina. Newton & Compton editori, 2. edizione, 2003.
- side 369-70, 334-335, 336, 1047, 1146, 1147-48.,
Vatikanet: La Curia Romana.
Wikipedia: Curia Romana (italiensk tekst).


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet ca. d. 23.3.2010 og sidst opdateret d. 20.8.2011