ANNAS ROM GUIDE

Incoronati-Familien

- Incoronati de Planca / Planca Incoronati / Pagani Planca Incoronati -

1400- til 1800-tallet

Familien Incoronati stammede fra Spanien, hvor de kaldtes Incoronati de Planca, eller måske blot Coronati. Slægten kom til Rom omkring slutningen af 1300-tallet, begyndelsen af 1400-tallet. Her kaldte man dem nogle gange blot for Incoronati, eller man byttede rundt på ordene og kaldte dem Planca Incoronati.

Lige fra 1400-tallet bestred familiemedlemmer vigtige offentlige hverv, men i begyndelsen af 1800-tallet uddøde den sidste mandlige linie, hvorefter slægten videreførtes af kvindelinien, der var gift ind i Pagani-familien fra Rieti. Fremover kaldte familien sig for Pagani Planca Incoronati.

Familien havde ejendom i området mellem Tiberen og nutidens Via di Monserrato - hvor deres familiepalæ og en anden ejendom stadig kan ses. Et meget stort område, som ligefrem omtaltes som Incoronati-familiens grevskab eller Monte Planca Incoronati.

I nærheden lå - ved den nu forsvundne plads Piazza Padella - den lille gamle kirke San Nicola de furcis. Denne fik familien i 1513 af Pave Leo X overdraget til eget brug som familiekapel mod at bekoste istandsættelsen af den forfaldne bygning, som også skulle fungere som sognekirke for områdets beboere. Kirken kaldtes herefter San Nicola degli Incoronati.

I 1600-tallet var Kirken atter i slet stand og Incoronati-familien blev derfor pålagt at lade den restaurere. Dette skete i 1681, hvor Kirken fik en gennemgående renovering, hvorved den blev udvidet og man ændrede dens retning, således at hovedfacade og -indgang nu kom til at ligge ud mod Via Padella og Via Giulia. Indskriftsfrisen over hoveddøren havde teksten: "In honorem Divi Nicolai Episcopi Ano Domini MDCCXXII" ("Til ære for den Hellige Biskop Nikolaus. I det Herrens År 1722").

Kirken var i familiens eje indtil denne uddøde i 1800-tallet. I 1871 blev noget af Kirken revet ned på grund af arbejdet med Tiberdæmningen, men familien Lais lod den genopbygge i 1876 og sådan fungerede den indtil 1936, da den faldt for det aldrig gennemførte projekt med en udvidet forbindelsesvej til Piazza della Chiesa Nuova.

Incoronati-familien havde flere familiepalæer i området: Palazzo Incoronati i Via di Monserrato nr. 152 blev bygget i begyndelsen af 1500-tallet, mens det nu forsvundne Palazzo Incoronati i Via Giulia ved Vicolo delle Prigioni var opført i 1700-tallet. Et mindre hus i Via di Monserrato, overfor hovedpalaæet, tilhørte i 1569 Paolo Planca Juniore, der på dette tidspunkt solgte det til en klerk ved Peterskirken ved navn Giovanni Battista Doni.

Familien har i 1500-tallet været meget stærk og indflydelsesrig, så meget, at Pave Julius II muligvis havde i tankerne at stække deres magt, da han i 1508 beordrede den nye paradegade Via Giulia anlagt tværs igennem familiens grund, Monte Planca Incoronati. På det tiloversblevne område aftalte Paolo Planca Incoronati i 1510 med Giuliano Leni, at denne for ham skulle bygge 20 nye småhuse til udlejning på jorden mellem Via Giulia og floden. De små boliger udlejede han primært til småforbrydere, prostituerede og ruffersker, skumle værtshuse, fattige logerende og uærlige personer. Måske som en hævn mod Pavens beslutning.

I 1716 blev familien grever af Rieti. De har i tidens løb giftet sig med medlemmer af andre store familier, såsom: Crescenzi, Buffali, Capizucchi, Frangipane, Bufalini, Cavalieri, Conti, Cardelli og Vincenti. (1).

Incoronati-familiens våben er delt i 2 dele af et vandret bånd. I den øverste, lidt mindre del, ses en fremspringende løve i guld på blå bund. Den underste del har diagonale bånd i skiftende farver. I den ene side er de i skiftevis guld og blåt og i den anden side i sølv og rødt. Våbenet kan idag ses i relief over hovedportalen i Via di Monserrato nr. 152.

 

Af familiens medlemmer kender vi blandt andre:

Enrico de Planca, som skal have været fader til Paolo I de Planca (5).

Paolo I de Planca, der skal have været søn af Enrico de Planca, blev apostolsk protonotar og fader til Ambrogio, Giustino og Cornelio de Planca,(5).

Ambrosius de Planca, der døde i 1424 og fik en gravsten i Santa Maria Maggiore, hvorpå der stod: "Ambrosij de Planca litterarum apostolicarum - abbreviatoris, atque scriptores sacrum - vixit annos xxxiv mens iii dies xv - obijt Anno Sal. mccccxxiv die penultima mensis junii" ("Ambrosius de Planca, litterat og skriver, levede 34 år, 3 måneder og 15 dage, døde i det Herrens År 1424 på den næstsidste dag i Juni måned") (1). Ambrosius kaldes på italiensk Ambrogio Planca Incoronati og han kendes i Rom fra 1390 til 1424, hvor han som nævnt virkede som pavelig sekretær (3). Ambrogio var vist nok søn af Paolo I de Planca, som var apostolsk protontar, og broder til Cornelio og Giustino de Planca (5).

Giustino Planca, som bestred hvervet som Conservatore i Januar kvartal 1433 (2). Giustino skal have været advokat ved Konsistoriet og gift med Agnese di Coronato Mattei samt fader til Coronato de Planca. Han skal have været søn af Paolo I de Planca og broder til Cornelio de Planca, samt Ambrogio de Planca. (5).

Cornelio de Planca, der var kannik ved Peterskirken og i Januar 1453 blev mistænkt for at have deltaget i Stefano Porcari's sammensværgelse mod Pave Niccolò V (4). Cornelio var vist nok søn af Paolo I de Planca, som var apostolsk protontar, og broder til Ambrogio og Giustino de Planca (5).

Coronato, som skal have været søn af Giustino Planca og Agnese di Coronato Mattei (5), var Conservatore i Rom i Marts 1480 og i Marts 1487 (1, 2, 3). Han var desuden en af lederne i Compagnia del Salvatore i 1493 sammen med Pietro Paloscio (1). Coronato de Planca underviste i kirkejura ved universitetet Studium Urbis i årene 1473-1474 og 1482-1484. Han udgav flere tekster om jura, som blev trykt på de tidligste romerske trykkerier. Coronato var gift med Marta Porcari, også kaldet Maria di Cencio Porcari, der i ægteskabet medbragte en del af et landsted til en værdi af 700 floriner. Marta døde allerede i 1463. (4) Coronato og Marta fik flere børn, hvoraf kan nævnes: Giulia, Paolo II, Girolamo og Bernardino - samt måske også datteren Antonina. (4).
I 1468 var Coronato de Planca sammen med Gioacchino da Narni, Giovanni Ilperin og Pietro Mellini vidner ved trolovelsen mellem Pietro di Giovanni Cenci og Cassandra, datter af Evangelkista Porcari (Coronatos's svoger). Udvekslingen af ringe skete den 20. November og Coronato omtales som koncistorialadvokat fra Rione Arenula. I 1483 var han desuden vidne ved forlovelsen mellem Girolamo Castellani fra Trastevere og Lucida, datter af Antonio Porcari. Forlovelsen fandt sted den 12. Januar i Kirken Sant'Angelo "in foro piscium" og tilstede var også 2 forlovee og 3 andre vidner.
I 1464 deltog Coronato i processionen ved Festa dell'Assunzione som bærer af det hellige Kristus-billede i det tredie skift, som gik fra Turris Subura til Santa Maria Maggiore. "dominus Coronatus de Planca advocato concistorialis" bar for kvarteret "Arenule" sammen med Cyriacus Capodeferro, Thomas de Rusticellis og Christophorus Petri Iohannis Longi.
I 1484 deltog Coronato i samme procession som bærer for Rione Arenule i tredie skift sammen med "dominus Anistasius de Apilaciis de Interampne" og "Angelus Gabrielis de Gabrielibus".
Endelig deltog han også i processionen i 1488, hvor han bar for Rione Arenule under det tredie skift fra Turris Subura til Santa Maria Maggiore. Her omtales han som "d. Coronatus de Planca legum doctor" og de øvrige bærere for dette kvarter var: d. Anastasius de Aprilatiis de Interamne, Angelus Gabrielis de Gabrielibus, Dominicus de Palonibus og Antonius de Palonibus.
Coronato de Planca ejede i 1489 et hus i Rione Parione, som i et notardokument beskrives som beliggende ved siden af et andet hus, "in loco qui dicitur la chiavica delli Bicchierari ... una casa delli Bicchierari ... terrinea, solarata et tegulata, cum sala, cameris et discoperto infra se". Her på det sted, der kaldes "Chiavica degli Bicchierari", - er der et hus, kaldet "casa delli Bicchierari", indeholdende en stueetage og en førstesal med tegltag, og deri en stue og nogle værelser samt en åben gårdsplads. Huset, der ejedes af et medlem af Porcari-familien (hvorfra Coronato's hustru jo stammede), stødte på den ene side op til Coronato de Planca's ejendom. (4).
I 1480 var Coronato Planca til stede ved bryllupsaftalen for Caterina di Pietro Leni og Giovanni Battista di Paolo Astalli. (6).

--- Giulia di Coronato Planca, datter af Coronato de Planca og Marta Porcari, født inden moderens død i 1463. Giulia blev gift med Marco Albertoni og efter hans død i 1485 fik hun i 1486 af sin svigermoder, Caterina, enke efter soldaten Antonio Albertoni, 2250 floriner tilbage af den medbragte medgift, samt 1/4 af en landsted. (5).

--- Paolo II di Coronato Planca, søn af Coronato de Planca og Marta Porcari, født inden moderens død i 1463. Paolo blev advokat i kirkeret som sin far og giftede sig med Giovanna Albertoni (5). Paolo deltog i processionen ved Festa dell'Assunta i 1488, hvor han var en af bærerne af Kristus-billedet på det tredie skift, fra Turris Subura til Santa Maria Maggiore: "d. Paulus de Planca legum doctor" bar for Rione Parione sammen med 15 andre naboer. (4).

--- Girolamo di Coronato Planca, søn af Coronato de Planca og Marta Porcari, født inden moderens død i 1463. Girolamo gjorde karriere indenfor Kirken og blev Ærkebiskop i Cesarea (5).

--- Bernardino di Coronato Planca, søn af Coronato de Planca og Marta Porcari, født inden moderens død i 1463. Bernardio blev muligvis udnævnt til Conservatore på et tidspunkt. Han var gift 2 gange, først med Cornelia Conti og derefter med Aurora del Bufalo. Han deltog flere gange i processionen på Festa del Corpus Domini, både i år 1497, 1498 og 1499. (5).

--- Antonina, som vist nok var datter af Coronato de Planca. Omtales som "Dominam Antoninam filiam Coronati de Planca Conservatoris Urbis". (1)

--- En søn af samme Coronato var med i følget af unge romerske adelsmænd, som i 1502 eskorterede Pave Alexander VI's datter Lucrezia Borgia til Ferrara. (1).

Marcello de Planca, som døde i 1485, hvilket også oplystes på en indskrift på en mur i Santa Maria Maggiore, hvor der stod: "Marcello de Planca Pontificijs Juris Doctori - sacrarumque scripturarum peritissimo - ac in omni virtutis genere singulari - hujus basilicae canonico - Coronatus frater pie, ac sancte, vita functi - memoriae prospiciens hoc monumentum - B. M. Fratri posuit. - Vixit annos lvii, mens vi, dies ix. - Obijt Anno Salutis mcccclxxxv, die xxv Julij" (1). Marcello de Planca var kannik ved Santa Maria Maggiore ligesom Paolo di Filippo Porcari, der døde den 20. April 1485 og havde indsat Marcello de Planca som sin eksekutor testamenti. (4).

Planca, som var Conservatore i Rom i 1508 (1).

Paolo Incoronati, som var Conservatore i Juli kvartal 1518 og tituleredes Dottore (2). Han deltog som vidne i det celebre bryllup mellem Giovangiorgio Cesarini og Marzia Sforza di Santa Fiora. I 1510 overlod Paolo Planca det til Giuliano Leni at bygge en række små huse på den grund, som familien ejede i området mellem Via di Monserrato og floden (6). Den har muligvis været en torn i øjet på Pave Julius II, eftersom han i 1508 beordrede den nye paradegade Via Giulia anlagt tværs igennem familiens grund, som kaldtes Monte Planca Incoronati. På det tiloversblevne område aftalte Paolo Planca Incoronati i 1510 med Giuliano Leni, at denne for ham skulle bygge 20 nye småhuse til udlejning på jorden mellem Via Giulia og floden. De små boliger udlejede han primært til småforbrydere, prostituerede og ruffersker, skumle værtshuse, fattige logerende og uærlige personer. Måske som en hævn mod Pavens beslutning.

I 1504 var Paolo de Planca centrum for en skandale i Vatikanet. Påskelørdag havde Pave Julius II celebreret messe og skulle bagefter til de tilstedeværende Kardinaler, Biskopper og Ambassadører uddele de af ham velsignede " Agnus Dei" (medaljoner af voks med den ene side præget i relief med billedet af Guds Lami). Først trådte de højest rangerende frem, Camerarius og Vicecanceliere, som modtog dobbelt portion af medaljonerne, mens Kardinalerne fik en vis størrelse og mængde og almindelige præster færre og mindre voksmedaljoner. Så blev det Ambassadørernes og Conservatorernes tur og da kunne Venedigs Ambasadør (kaldet Orator Venetorum) og Første-Conservatoren Paulus Planca åbenbart ikke blive enige om, hvem af dem, der havde den højeste rang. De gik nemlig begge frem og Paolo Planca skubbede da til Venedigs repræsentant, der nærmest faldt ved det kraftige stød. Deraf blev han så fornærmet, at han gik uden at modtage Agnus Dei. Paven havde ikke set optrinet, men da han senere tilkaldte Venedigs Ambassadør og fik det fortalt, også at denne "var ligeglad med vokset", men fornærmet på sin stats vegne, så bebrejdede Paven Paolo de Planca hans opførsel og fratog ham hvervet som Conservator! Det skabte stor opstandelse blandt de andre embedsmænd og Kardinalerne Colonna og Cesarino, som var Planca's svoger, gik i forbøn for ham, så han fik sit hverv igen. (5)

Bernardino, som var Conservatore i Rom i 1513. Han var muligvis gift med Antonina de Bubalis iflg. omtale fra 1523. (1). I Oktober kvartal 1536 bestred Bernardino hvervet som Caporione for Ríone Regola, mens han i Juli kvartal 1543 var Conservatore for samme kvarter.

Marco Antonio de Coronatis, der i 1539 var gift med en Livia (1). Marco Antonio Incoroanti var i Aprl kvartal 1542 valgt til Caporione for Rione Regola (2). Det er antagelig en søn, som senere i 1584 beklædte samme hverv.

Giacopo de Coroatis, omtalt i 1540 som Jacobum de Coronatis (1).

Julia de Coronatis, som i 1558 var gift med Cencius Frangipane. (1).

Paolus Coronatus, der i 1558 skal have boet i Rione Regola ("Nobilem Dominum Paulum Coronatum, ro. civem regionis Arenulae") (1). Det må være denne Paolo Incoronati, som i Oktober kvartal 1561 blev valgt til Caporione for Rione Regola, samt bestred samme hverv i Januar kvartal 1565 (2). Et mindre hus i Via di Monserrato, overfor hovedpalaæet, tilhørte i 1569 "Paolo Planca Juniore" der på dette tidspunkt solgte det til en klerk ved Peterskirken ved navn Giovanni Battista Doni.

Vincenzo Coronati, der i 1558 omtales "D. Vincentium Coronatum" (1).

Marcello Coronati, der skrev testamente i 1563 og omtales således: "Testamentum Nob. Dom. Marcellj de Coronatis Romaj regionis Arenulae" (1). Det er sandsynligvis denne Marcello Incoronati, der flere gange var valgt til Caporione: i Oktober kvartal 1545 som repræsentant for Rione Ripa, mens han i Oktober kvartal 1548 og i Januar kvartal 1557 repræsenterede Rione Regola (2).

Coronato Coronati, der var valgt til Caporione for kvarteret Rione Regola i Januar kvartal 1572 (2).

Cesare som var Conservatore i Rom i 1580 (1, 3). Han bestred dette embede i April kvartal for Rione Regola og fortsatte med at repræsentere dette kvarter i sine følgende hverv som Caporione i årene 1618 (Januar kvartal), 1623 (April kvartal), 1627 (Januar kvartal) og 1633 (Januar kvartal) (2).

Giovanni Battista, som var Conservatore i Rom i 1581 (1). Inden da havde han allerede bestridt hvervet som Caporione i Juli kvartal 1570 for Rione Regola, mens han i Juli kvartal 1587 blev udnævnt til Senatore og i Juli kvartal 1597 igen var Caporione. Alle gangene for Rione Regola. (2).

Camillo, som muligvis var Conservatore i Rom i 1584 (1). Han blev valgt til Priore dei Caporioni i Juli kvartal 1589 for Rione Regola og var udnævnt til Conservatore i Juli kvartal 1593 for samme kvarter, mens han i Januar kvartal 1606 var Caporione for Rione Campo Marzio (1).

Marco Antonio Coronati, der i Oktober kvartal 1584 og i April kvartal 1588 var valgt som Caporione for kvarteret Rione Parione. I Juli kvartal 1594 var han udnævnt til Conservatore og tilsyneladende bosiddende i Rione Parione, som han også repræsenterede som Caporione i Januar kvartal 1601. Samme hverv udøvede han i April kvartal 1608, men denne gang for Rione Regola (2).

Francesco, som var Conservatore i Rom i 1600 (1, 3). Inden da havde han allerede bestridt hvervet som Caporione i Januar kvartal 1583 og i April kvartal 1596. Hver gang for kvarteret Rione Regola, ligesom han fortsatte med at repræsentere dette kvarter i Juli kvartal 1604, mens han var udnævnt til Conservatore i Juli kvartal 1610 og igen blev valgt som Caporione i Januar kvartal 1613 (2).

Angelo, som var Conservatore i Rom i 1634 (1). Samt Caporione i April kvartal 1623 for Rione Regola, mens han i 1634 repræsenterede Rione Sant'Angelo (2).

Marco Antonio Incoronati, der i Juli kvartal 1637 var valgt til Caporione for Rione Trevi og i Januar kvartal 1640 udøvede samme hverv for samme kvarter. I Januar kvartal 1642 bestred han dette hverv for Rione Regola og for samme kvarter valgtes han i Juli kvartal 1645 og i Juli kvartal 1647 til samme post. I de følgende år repræsenterede han flere forskellige kvarterer: i samme hverv: i Januar kvartal 1651 var det Rione Ponte, i Januar kvartal 1653 Rione Ripa og i Oktober kvartal 1654 Rione Campo Marzio (2).

Marc'Antonio (Planca) Incoronati, som var Conservatore i Rom i 1671 (1). Det var han i Oktober kvartal for Rione Campo Marzio, mens han de næste år bestred samme hverv for Rione Regola i henholdsvis Januar kvartal 1674 og Juli kvartal 1680. I Juli kvartal 1683 valgtes han til Priore dei Caporioni for Rione Monti, mens han i 1694 og 1698 atter var udnævnt til Conservatore, i Oktober kvartal 1694 for Rione Campitelli og i Januar kvartal 1698 for ukendt kvarter (2).

Giulio (Planca) Incoronati, der i mange omgange valgtes til Caporione, men som repræsentant for forskellige kvarterer. I Januar kvartal 1671 for Rione Trevi, i Juli kvartal 1673 for Rione Campo Marzio, i April kvartal 1674 for Rione Campitelli, i April kvartal 1675 for Rione Campo Marzio, i Januar kvartal 1676 for Rione Trevi og i Juli kvartal samme år for Rione Campitelli, samt i Juli kvartal 1684 for Rione Sant'Eustachio (2).

Angelo, der var Caporione i Juli kvartal 1682 for Rione Sant'Eustachio (2).

Paolo (Planca) Incoronati, der var valgt til Caporione og Priore dei Caporioni 6 gange i 1670'erne og 1680'erne for flere forskellige kvarterer. Som Caporione fungerede han i Januar kvartal 1672 og samme kvartal 1673 for Rione Campo Marzio. I Oktober kvartal 1674 bestred han hvervet for Rione Sant'Eustachio og i Oktober kvartal 1680 for Rione Colonna. I April kvartal 1682 og samme kvartal 1686 var han valgt til at være Priore dei Caporioni for Rione Monti (2). Måske er der tale om den samme Paolo Planca Incoronati, der er omtalt nedenfor som Conservatore i 1703.

Paolo Planca Incoronati, som var Conservatore i Rom i Oktober kvartal 1703 (1). Måske den samme Paolo Incoronati, der var Caporione og Priore dei Caporioni for forskellige kvarterer i 1670'erne og 1680'erne (se ovenfor)

Nicola, som var Priore/Conservatore???? i Rom i 1722 (1, 3). Han omtales også som Nicolò Planca Incoronati og hvervet som Priore dei Caporioni bestred han i Oktober kvartal 1722, mens han 5 gange i de følgende år var udnævnt til Conservatore: i Januar kvartal 1729, i Januar kvartal 1730, i Januar samt April kvartal 1733, og i April kvartal 1735 (2).

Volfango, som var Conservatore i Rom i 1750 (1). Han omtales også som Wolfango Planca Incoronati og som Priore dei Caporioni i April kvartal 1750, samt som Conservatore i April kvartal 1766 og i Januar kvartal 1769 (2).

Maria Teresa Planca Incoronati, der giftede sig med Costantino Pagani i begyndelsen af 1800-tallet, var den sidste i linien og oveførte sit navn til sønnen Nicolò. (3)

--- sønnen Nicolò Pagani Planca Incoronati, der føjede sin moders fødenavn til sin faders. Huset Pagani Planca Incoronati blev "patrizi romani" fra 1846, samtidig med at de var marquis'er og grever, samt "patrizi di Rieti" (3).

Angelo Pganai Planca Incoronati, som blev fader til sønnen Carlo (3).

Litteratur om Incoronati-Familien:
(6) Ait, Ivana e Manuel Vaquero Piñeiro: Dai casali alla fabbrica di San Pietro: i Leni: uomini d'affari del Rinascimento. (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 59). Roma, "Roma nel Rinascimento", 2000.
- side 45. 46, 169.
(1) Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, 1979. Oprindelig udgivelse: Roma, Collegio Araldico. Bd.1-2 i ét bind.
- side 336-339.
(2) De Dominicis, Claudio: Membri del Seato nella Roma Pontificia. Roma, 2009..
- side 355-356 (index) mm.
(5) Liber notarum, ab anno MCCCCLXXXIII usque ad anno MDVI, Del 10-14 / Johann Burchard.
- side 357, 447, 448.
(4) Modigliani, Anna: I Porcari. Storia di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento. Roma, "Roma nel Rinascimento", 1998.
- side 73, 81, 163, 165, 197, 236, 259, 265, 272, 416, 436.
(3) Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 487.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.3.2021 og sidst opdateret d. 29.3.2021