ANNAS ROM GUIDE
Fabi-Familien

Fabi-familien (også kaldet Fabii-familien, I Fabij eller de Fabijs) var en gammel romersk familie, der mente at kunne føre sit stamtræ tilbage til Fabius-familien, Gens Fabia, som levede i Rom i Antikken. Et medlem af denne familie, Quintus Fabius Maximus, forbandt man med Maximus-familien, der senere kom til på italiensk at hedde: Massimi-familien (eller: Massimo-familien).

I Middelalderen var Fabi-familien en af kvarteret Rione Sant'Angelo's betydningsfulde familier, som befæstede ruinerne af Marcellus-Teatret og indrettede deres bolig deri. Denne overtoges dog senere af Pierleoni-familien og derpå i 1361 af Savelli-familien. Fabi-familien frekventerede den nærliggende kirke San Nicola in Carcere, hvor de havde deres gravplads. Denne Kirke blev helt ombygget i 1700-tallet og dermed forsvandt desværre minderne om Fabi'erne.

På et tidspunkt ejede Fabi-familien også nogle ejendomme, der i 1400-tallet blev opbygget i ruinerne af den antikke Porticus Philippi, der lå vest for Porticus Octaviae, hvoraf man idag kan se få rester kaldet Portico d'Ottavia ved nordsiden af gaden af samme navn. I ruinerne af den sidstnævnte søjlegang indrettede man i Middelalderen et fiskemarked, som kaldtes Pescheria eller Pescaria, hvorfor familien, der beboede nabo-huset, fik tilnavnet Fabi di Pescaria.

Familiens medlemmer gjorde især karriere indenfor hæren og indenfor Kirken, men de bestred også mange offentlige embeder i 1500-1600-tallet, både som Conservatore, de ledende medlemmer af byens råd, som Caporione, der var repræsentant for de enkelte kvarterer (rioni), og som Priore dei Caporioni: lederen af Caporionerne. Slægten uddøde iføge nogle personalhistorikere i slutningen af 1500-tallet, men der findes andre optegnelser der viser, at den stadig var i fuld virkekraft også i 1600-tallet.

I denne periode indgiftedes nogle familiemedlemmer i Mandosi-familien og fik navnet "Mandosij de Fabij".

I slutningen af familiens æra ejede de også ejendommen Palazzo Fabi (senere -Silvestri), som blev revet ned i 1929, men tidligere lå dèr, hvor idag det store grønne anlæg på Piazza d'Aracoeli breder sig.

Familiens våben har rød bund, hvorpå 2 der danser 2 sølvløver på bagbenene, mens de med deres ene pote sammen holder et forgyldt 3-toppet lille bjerg.

Af familiens medlemmer kan nævnes:

Joannes Vincentius de Fabijs (=Giovanni Vincenzo Fabi), som levede omkring 1445.

Paulus Petri magistri Laurentii de Fabiis (=Paolo Pietro Fabi) solgte den 6. Februar 1445 en fjerdedel af en landejendom i Valle Pisciamosto til Battista og Evangelista di Lorenzo Martino Leni. Et medlem af en anden romersk familie, Giuliano di Antonio Porcari, udnævntes i den forbindelse til "procurator ad investiendum". Prisen var 200 gulddukater, hvoraf en fjerdedel betaltes forud. Af resten af ejendommen ejede Klosteret ved San Lorenzo in Panisperna halvdelen, mens den sidste fjerdedel ejedes af Giovanni Antonio Cioffi de Fabiis. Året efter solgte Leni-brødrene deres del videre til Paolo Mactutii de Masperolis for 400 almindelige floriner og kunne derefter den 5. Marts 1446 betale Paolo Petri de resterende 140 floriner.

Alexij Tattaglia de Fabijs (=Alessio Fabi), som levede omkring 1447 og var gift med en Antonia.

Pauli (Paulj) Alexij de Fabijs "de regione Sti Angeli" (=Paolo Alessio Fabi), som levede omkring 1470 og var gift med Rita de Cinciis. Pauli havde titel af "Nobilis Vir" og var altså en betydningsfuld mand i Rom. (Han er måske identisk med den nedenfornævnte broder til Lorenzo di Fabi)

Antonij Alexij de Fabijs (=Antonio Alessio Fabi), som havde titel af "Nobilis Vir" og var fader til 4 sønner: Petrus (Pietro), Paulus (Paolo), Lellus (Lello) og Laurentius (Lorenzo).

Lorenzo Fabi di Pescaria, som i 1472 var kannik ved Santa Maria Maggiore og omtales som "Laurentius Canonicus Stae Mariae Majoris". Han havde 3 brødre: Petrus, Paulus og Lellus, som alle var sønner af en anden "Nobilis Vir" Antonij Alexij de Fabijs.

Antonij Alexij de Fabijs (måske den ovenfornævnte fader til de 4 sønner - eller nok snarere en slægtning), som levede omkring 1478 og var gift med Ludovica de Caput de Ferro.

Angelo Fabi, hvis arvinger i 1482 havde en ejendom, der grænsede op til den ejendom, som munkene ved Kirken Santo Stefano Rotondo udlejede til skrædderen Buccio Donnavarra.

Joannes Antonij Cioffi de Fabijs (=Giovanni Antonio Cioffi Fabi), som omkring 1485 levede i kvarteret "regione Pineae" (nutidens Rione Pigna). Det er måske også ham, der kaldes "Giovanni Antonio Ciofto (Cioffo) Fabi og var Conservatore i 1470.

Petrus Paulus Antonii Alexii de Fabii (=Pietro Paolo Fabi, søn af Antonio Alessio Fabi) var i 1495 vidne, da forlovelsen mellem Paulus Cole Iohannis fra Rione Monti og Claudia di Sabba Porcari blev indgået den 13. September. Højtideligheden fandt sted i Kirken San Marco, som var pyntet op for 500 floriner med benyttelse af forskellige værdigenstande. Brudens medgift var på 2000 floriner og de andre vidner var Girolamo Castellani, Giovanni de Bardellis og Antonio de Rusticis.

Maria Fabi, som omkring år 1500 blev gift med Virginio Cenci og moder til børnene Antonio, Giacomo, Giulio, Cinzio, Faustina, Lucrezia og Cassandrea Cenci. Maria døde i 1519, mens hendes mand levede til 1545.

Pietro de Fabij var Conservatore i 1511 og 1519, samt Priore dei Caporioni i 1523.

Francesco Fabi ("Francesco de Fabij"), der var Priore dei Caporioni i 1515.

Giovanni Battista de Fabij, som var Conservatore i 1520.

Laura Fabi (Laura de Fabiis), som blev gift med Paolo Muti og efter hans død med den knap 18-årige Girolamo Porcari. Laura medbragte en anselig medgift på mere end 2500 dukater, som "faldt på et tørt sted", da Porcari-familien havde lidt store tab under de lutheranske lejetroppers erobring og hærgen i Rom i 1527. Selv den unge Girolamo havde i længere tid været holdt fangen af soldaterne, ligesom sine 3 brødre, Prospero, Domenico og Sabba, inden det var lykkedes dem at afhænde deres ejendomme, så de kunne betale løsepenge.

Evangelista Fabi, som var Caporione i 1534 og Priore for Caporione'rne i 1541 og 1543. Han kaldes "Evangelista de Fabij della Pigna" eller "di Pigna".

Paolo Fabi var Conservatore i 1538. Han kaldes Paolo de Fabij di Ripa og boede altså i Rione Ripa. Det var muligvis også ham, der i 1569 var Caporione, men her nævnes han som værende repræsentant for Rione Sant'Angelo, så der er sandsynligvis tale om 2 forskellige personer, måske far og søn, eller onkel og nevø.

Pietro Paolo Fabi bestred hvervet som Caporione i 1538, 1539, 1542 og 1546. Han benævnes som "Pietro Paolo de Fabij di S. Angelo".

Ludovica Fabii-Della Valle ejede omkring 1550 et hus i Rione Parione i Via Florida ved siden af Banco Cinquini, Albergo del Paradiso og et hus tilhørende Cristoforo di Paolo Stati di Tomarozzi.

Vincenzo Fabi, der var Priore dei Caporioni i 1547 og Caporione i 1550. Han kaldes "Vincenzio de Fabij di Pigna".

Lelio de Fabij, som i 1551 nægtede at anerkende en skat på mel, som de kommunale ledere, i Conservatori, havde bebudet. Lelio beklædte embedet som Caporione i 1540, 1545, 1546 og 1548. Han var Conservatore i 1556, Prior for Caporionerne i 1557 og Caporione i 1568. I optegnelserne benævnes han som værende fra Rione Sant'Angelo.

Giovanni Vincenzo Fabi, som var Caporione i 1556. Han kaldes her "Giovanni Vincenzio de Fabij di Trevi".

Pietro Fabi, der var Caporione i 1556. Han var repræsentant for Rione Ripa.

Pietro Paolo Fabi var Caporione i 1558 og 1560, Conservatore i 1571, Caporione igen i 1579 og muligvis også i 1588. Han repræsenterede alle årene Rione Sant'Angelo.

Pietro Fabi, der var Caporione i 1579, 1585 og 1593. Han benævnes i 1579 "Pietro de Fabij di Trevi", i 1585 som repræsentant for Rione Monti. De 2 kvarterer støder op til hinanden, så her kan der sagtens være tale om den samme mand. I 1593 omtales han imidlertid som værende fra Rione Ripa, så her drejer det sig sandsynligmis om 2 slægtninge.

Giovanni Battista Fabi, der var Caporione i 1548, 1553, 1556 og 1566, samt Priore dei Caporioni i 1563. Han nævnes i 1548, 1553 og 1556 som repræsentant for Rione Pigna., mens han i 1566 repræsenterede Rione Trevi. Han kan vel godt have haft ejendomme i begge kvarterer og derfor valgbar begge steder, men der kan naturligvis også være tale om 2 forskellige personer, måske 2 fætre.

Cesare Fabi, som var Caporione i 1564 og 1572. Han benævnes i 1564 som værende fra Rione Trevi og i 1572 som repræsentant for Rione Ponte.

Girolamo Fabi di Pescaria, som udmærkede sig i slaget ved Lepanto i 1571. Han skal ifølge Amayden (se litt.note forneden) have grundlagt et kapel for Jomfru Maria i Kirken Santa Maria in Aracoeli, hvor der blev opsat en sten til hans minde med teksten "Hieronymus Fabius Evangelistae filius - B. Dei genitricis Imagiem hanc ornavit - ad cujus pedes locum sepulturae decrevit - Anno Jubilei MDC": " Girolamo Fabi, søn af Evangelista - lod dette alter for den Hellige GudsModer udsmykke - ved hvis fødder han ønskede at blive begravet - i Jubel-Året 1600". Girolamo er den italienske form for latin Hieronymus. Han blev forøvrigt meget gammel og donerede et større beløb til Festa della Beata Vergine Annunziata, så man hvert år kunne tildele en række unge, trængende piger en medgift, så de kunne blive viet på festdagen.

Fabrizio Fabi, der var Caporione i 1571, 1575, 1582, 1586 og 1590. Han benævnes alle årene "Fabrizio de Fabij di S. Angelo". I 1580 indskrev Fabrizio i sit testamente, at hvis familien skulle uddø, skulle dens ejendomme deles mellem Klosteret og nonnerne ved Sant'Ambrogio og det religiøse Broderskab Arciconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini. Fabrizio's hustru blev i 1622 begravet i Klosteret, hvor 2 af parrets døtre, Portia og Virginia dengang var nonner.

Silvia de Fabiis var nonne i Convento di Sant'Ambrogio og havde hvervet som Abbedisse der i flere 2-årige perioder i 1591-1593, 1604-1605, 1610 og 1615-1616.

Portia de Fabiis var nonne i Convento di Sant'Ambrogio sammen med søsteren Virginia omkring 1622. I 1635 betalte nonnerne Portia og Maria Virginia de Fabiis for et maleri til Kirken Sant'Ambrogio della Massima forestillende Santo Stefano's martyrium og udført af Pietro da Cortona.

Virginia de Fabiis var nonne i Convento di Sant'Ambrogio sammen med søsteren Portia omkring 1622. I 1635 betalte nonnerne Portia og Maria Virginia de Fabiis for et maleri til Kirken Sant'Ambrogio della Massima forestillende Santo Stefano's martyrium og udført af Pietro da Cortona.

Vincenzo Fabi, som var Caporione i 1583 og 1595. Han benævnes begge gange: "Vincenzio de Fabij di S. Angelo".

Giovanni Matteo Fabi, der var Caporione i 1587. Han benævnes her "Giovanni Matteo de Fabij di Ripa".

Innocenzo Fabi, som var Caporione i 1592 og 1597. Han benævnes "Innocenzio de Fabij di S. Angelo".

Onofrio Fabi var Caporione i 1594, fra Januar til Juli 1600, 1602, 1606 og og fra Januar til April 1612. Han betegnes i alle årene som værende fra Rione Sant'Angelo.

Giovanni Francesco Fabi, som var Caporione i 1596. Han repræsenterede her Rione Sant'Angelo.

Mario Fabi, der var Caporione i 1609 for Rione Sant'Angelo.

Stefano Fabi var Caporione i 1600 (fra Juli og året ud), Conservatore i 1609 ("Stefano de Fabij di Sant'Angelo") og Caporione igen fra den 1. April 1612. Han repræsenterede alle årene Rione Sant'Angelo.

Francesco Fabi, som var Caporione i 1604, 1610, 1614, 1619, 1622, Conservatore i 1629, og atter Caporione i 1648, 1650 og 1651. (Måske er der her tale om 2 forskellige personer, da perioden er så lang. Man kunne forestille sig, at den "første" Francesco (som alle årene repræsenterede Rione Sant'Angelo) virkede til 1629, og at den "næste" fik sit første hverv i 1648). I 1629 , 1648 og 1650 kaldes han "Francesco de Fabij di S.Angelo", mens han i 1651 omtales som "Francesco de Fabij de Monti". Måske er der her også tale om 2 beslægtede, f.eks. 2 fætre?

Caterina de Fabij blev gift med Giovanni Francesco Formicini, der var Caporione i 1609 for Rione Sant'Angelo og Conservatore for perioden i 1619. Ægteskabet var barnløst.

Giovanni Battista Mandosij de Fabij, som var Caporione for Rione Sant'Angelo i 1619.

Stefano Fabi (Stefano de Fabij), der var Priore dei Caporioni i 1624, Conservatore i 1630 og Caporione i 1634. I 1624 og 1634 repræsenterede han Rione Sant'Angelo, men i 1630 benævnes han "de Campo Marzio".

Pietro Fabi, som var Caporione for Rione Sant'Eustachio i 1631 og Priore dei Caporioni i 1636. Her benævnes han "Pietro de Fabij de Monti". Det kan også have været denne Paolo, der var Caporione i 1660 og 1664, men det er måske mere sandsynligt, er der er tale om en søn eller nevø. I 1660 repræsenterede han Rione Trastevere, men 1664 benævnes han "Pietro de Fabiis di Borgo". (Rione Borgo ligger på den anden side af Tiberen som nabo til Vatikanet).

Giuseppe Fabi, der var Caporione i 1663 for Rione Regola, i 1668 for Rione Colonna og i 1671 for Rione Campo Marzio.

Pietro Paolo Fabi (Pietro Paolo de Fabij), som var Conservatore i 1663, 1675 og 1684, samt Caporione i 1677. I 1663 boede denne ovre på den anden side af floden, i Trastevere - eller repræsenterede i hvert fald dette område ("Pietro Paolo de Fabij di Trastevere"). I 1675 kaldes han "Pietro Paolo de Fabij di Ripa" og var så repræsentant for kvarteret omkring Marcellus-Teatret. I 1677 kaldes han "Pietro Paolo de Fabij della Regola", i 1684 benævnes han derimod "Pietro Paolo de Fabij de Monti".


Litteratur om Fabi-Familien:
Ait, Ivana e Manuel Vaquero Piñeiro: Dai casali alla fabbrica di San Pietro: i Leni: uomini d'affari del Rinascimento. (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 59). Roma, "Roma nel Rinascimento", 2000.
- side 47, 94, 95, 130.
Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Arnoldo Forni Editore. Volume I.
- side 384-387.
Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 313-314 m. fl.
Modigliani, Anna: I Porcari. Storia di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento. Roma, "Roma nel Rinascimento", 1998.
- side 87, 111, 168, 429.
Modigliani, Anna: Mercati, botteghe e spazi di commercio a Roma tra Medioevo ed età moderne. Roma, "Roma nel Rinascimento", 1994.
- side 227.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 319.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.3.2015 og sidst opdateret d. 16.2.2018