ANNAS ROM GUIDE
Foro Transitorio

også kaldet Foro di Nerva (Nerva's Forum) eller Foro di Domiziano (Domitian's Forum)


Et kronologisk rids over Foro Transitorio:


Da Kejser Domitian i årene 90-96 efter Kristus besluttede, at han ville anlægge en plads til offentlig brug, var den eneste ledige plads i Forumdalen et smalt og aflangt stykke jord mellem Augustus' Forum og Vespasian's Fredsforum.

På dette sted løb den gamle vej Argiletum tværs over dalen fra Caesar's Forum og op i Suburakvarteret, og man har under udgravninger i 1995 fundet mange rester af en gammel gadebelægning fra det 3.århundrede før Kristus. Fundene viser, at belægningen er blevet istandsat under Kejser Augustus.

Området langs den gamle gade var tæt bebygget. Før Vespasian lod sit Forum anlægge i årene 71-75 efter Kristus, lå der på højre side af gaden, mod syd, et stort offentligt marked, Macellum, som stammede fra Republikkens tid, mens der på nordsiden lå et helt boligkvarter for de lidt mere velstående borgere med rige "villaer" (domus), hvor der boede flere senatorer, men her stod også nogle huse med lejelejligheder.

Udgravningerne har åbenbaret spor af denne bebyggelse, blandt andet har man fundet en række ganske små rum i kælderetagen under ejendommene. Rummene ligger langs smalle korridorer og de har været forsynet med gitre og lås. Denne slags rum kaldtes "ergastula" og var slavernes soverum. Et af disse rum, hvor husslaverne blev lukket inde for natten, når dagens arbejde var gjort, står idag fuldstændigt udgravet.

De udgravede bygninger stammer fra den sidste del af det 2. og den første del af det 1.århundrede før Kristus. Men også rester af et gammelt Tempel for Guden Janus er fundet i den vestlige del af Foro Transitorio mod Foro Romano og man har ligeledes fundet rester af grave fra Jernalderen på stedet.

Under den store brand under Nero i år 64 efter Kristus ødelagdes også bygningerne i dette kvarter og hele området måtte nyanlægges. Først ændredes den sydvestlige side med anlæggelsen af Vespasian's Fredsforum i år 71-75. I år 80 opstod der igen brand i området, denne gang omkring Caesars' Forum, og nogle år herefter fulgte anlæggelsen af Domitian's Forum, som først stod færdigt og blev indviet af hans efterfølger Nerva i år 97 efter Kristus.

Domitian og Nerva's Forum forblev i brug i mange år. Det tjente som gennemgangsvej mellem Forum Romanum og det højereliggende Suburakvarter og højene nordvest for byen og kaldtes derfor Forum Transitorium ("Gennemgangs Forum"). Adgangen til Forum Romanum udgjordes af en buet mur ligesom afslutningen lige før den store exedra på Augustus' Forum, hvor muren dog blev brudt af det lille Tempel for Minerva, der blev bygget her ved siden af en lille overdækket hal op til en modsat buet, halvcirkelformet søjlegang, den såkaldte Porticus Absidata, som udgjorde adgangspartiet fra Subura.

Både Forum og Tempel blev viet til Domitian's skytsgudinde Minerva og Martial kalder det derfor Forum Palladium efter et andet navn for Gudinden Minerva: Pallas.

Man har ved udgravningerne ikke fundet spor af forfald i den tidlige Middelalder, men fra slutningen af det 8.århundrede fandtes rester af en stor bygning med buegange, som er blevet opført på Forumpladsen. Disse ruiner kan idag tydeligt ses midt på pladsen. Materialerne til byggeriet stammer fra andre antikke bygninger, som på det tidspunkt må være gået i forfald. Også langs gaden Argiletum's sider har man fundet rester af denne byggeaktivitet, som de skriftlige kilder ellers ikke beretter noget om.

Argiletum bevarede sin betydning for den tværgående trafik og i begyndelsen af det 9.århundrede fik gaden en ny belæging af fliser, så den blev mere fremkommelig for vogne. Senere, i midten af århundredet, blev Forumdalen mere og mere bebygget og bygningerne langs gaden var af en vis kvalitet og standard, i to etager og forsynet med brønde og latriner foruden stalde og lagerbygninger. På grund af bygningernes kvalitet og udformning mener man, at det har være den velstående og herskende klasse, som har slået sig ned ved byens hovedveje (samme type af bygninger er også fundet på Forum Romanum og på Trajan's Forum langs de store gader).

I det 11.århundrede skete der imidlertid en ændring og de rige bygninger i Forumdalen blev forladte og erstattedes af dårligere byggeri. Argiletum var stadig en vigtig gade, men bygningerne omkring den forfaldt og området blev mere og mere tilgroet og forladt.

I disse år var det især små grupper af munke, der slog sig ned i områdets ruiner og byggede til og på, så der opstod små kirker og klostre over det hele. Til disse klostre hørte urtehaver, marker og vingårde, som opstod på de forladte arealer. Kirken San Basilio opstod på ruinerne af det nærliggende Tempel for Mars Ultor og munkenes marker dækkede området omkring dette. Ovenfor Minerva-Templet ud for Porticus Absidata lå måske allerede fra det 4.århundrede et kapel for helgenerne Lorenzo og Stefano (nutidens Kirke Santi Qurico e Giulitta).

Men ellers skete den største ændring ved at Cloaca Maxima, der er kanaliseret ind under dette område, efterhånden forfaldt på grund af manglende vedligeholdelse og ikke mere kunne dræne området, der herefter mere og mere omdannedes til sump, så det ligefrem kaldtes "dei pantani" (sump-området).

Først under Pave Pius V i årene 1566-1572 påbegyndtes en sanering af kvarteret af Pavens nevø Kardinal Bonelli, hvorefter et helt nyt bogligkvarter opstod. Saneringen bestod af et større system af drænrør og man kan idag stadig se en del heraf som en smal muret "korridor", der blev gravet ned på Forum Transitorium's område fra syd mod nord parallelt med Argiletum. Til byggeriet, der kaldes "il Chiavicone", blev brugt materialer hentet fra de tidligere bygninger på stedet. Røret - eller "korridoren" bruges idag som adgangsvej fra Forum Romanum for de turister, der også ønsker at besøge Forum Trasitorium og Augustus' Forum.

Af det boligkvarter, der efter saneringen opstod på arealet omkring Forum Transitorium, er der idag ingen spor. Det forsvandt fuldstændigt i 1930'erne, da Mussolini lod Kejserfora'erne fritlægge og derpå for en del overdække for at skabe sin store og brede paradegade Via dell'Impero, nutidens Via dei Fori Imperiali.

Men i 1600-, 1700- og 1800-tallet løb her gaderne Via Alessandrina, nogenlunde som nutidens Via Alessandrina, og Via della Salara Vecchia, som gennemskar Forumpladsen i den sydøstlige del. Via della Croce Bianca løb på langs over pladsen, der også kaldtes Contrada dei Macelli. En række smågader i området var: Via delle Colonacce, som kaldtes således efter de 2 søjler fra Forum Transitorium, som stadig står i dets sydlige side. Via Bonella, som havde navn efter Kardinalen, der iværksatte dræningen, løb henover Augustus' Forum, og Via del Sole løb langs den sydøstlige side af Forum Transitorium. På hjørnet af Via Alessandrina og Via della Croce Bianca lå Kirken Santa Maria in Macello Martyrum. Til højre for Minerva-Templet stod længe resterne af en (triumf)bue, som vi ikke kender andet til, end at dette sted kaldtes Arco di Noè eller Arca Noè (Noah's bue (arco) forvansket til Noah's Ark (arca)).

Litteratur om Foro Transitorio:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 59f.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 411.
Guida archeologica di Roma. A cura di Adriano La regina. Milano, Electa, 2004.
- side 147f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 30f.
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990.
- side 134.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Politikens kulturguide - Rom. Politikens Forlag, 2000.
- side 165.
Politikens visuelle guide - Rom. Politikens Forlag, 1994.
- side 91.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 3. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1999.
- side 10ff.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 242ff.
Capitolium.Org: Forum of Nerva.


Fotos fra Foro Transitorio
Plan over Foro Transitorio
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.4.2006 og sidst ajourført d. 31.12.2006