ANNAS ROM GUIDE

Vicolo dei Savelli

Se til højre for nr. 177 på Bykort til den vestlige del af Campo de' Fiori-turen 

Vicolo dei Savelli er en mindre gyde, der løber i kvarteret Rione Parione fra Via del Governo Vecchio i nord til Via del Pellegrino i syd. Tidligere var gyden et sammenhængende forløb mellem disse 2 større tværgader, men efter at den nye store brede trafikåre Corso Vittorio Emanuele II blev anlagt, er Vicolo dei Savelli blevet skåret midt over og fremstår nu nærmest som 2 mindre gyder, den nordlige løbende mellem Via del Governo Vecchio og Corso Vittorio, og den sydlige forbindende Corso'en med Via del Pellegrino. Intetsteds afbrydes disse gadeforløb ellers af tilstødende smågader.

Vicolo dei Savelli har navn efter nogle nu forsvundne ejendomsbesiddelser i området, som engang ejedes af familien Savelli. Af det, som engang var Palazzo Savelli og senere overgik til familien Fieschi, kunne man tidligere stadig se rester i form af nogle Middelaldertårne, som var inkorporeret i senere byggeri. Det kan nu idag være svært at få øje på sådanne rester.

Andre bygninger i området, som også engang tilhørte Savelli-familien, er det 1500-tals Palazzo dei Caccialupi og en ejendom, som engang ejedes af Nugari-familien. Engang eksisterede der i gaden et nr. 95, hvor der lå et nu nedrevet hius, beboet af maleren og arkitekten Pietro da Cortona. Han boede dog kun til leje, da huset ejedes af Arcispedale di Santo Spirito.

Et andet nu forsvundet hus stod omkring det sted, hvor Corso Vittorio nu krydser Vicolo dei Savelli. Det var det såkaldte Casa di Francesco Formento (også kaldet Casa Leonini Scaglioli), der i tiden var kendt for sin smukke freskobemaling i den indre gård.

Fra 1400-tallet til midten af 1600-tallet drev Savelli-familien et privat fængselskompleks, det såkaldte Corte Savella, som lå i en af familiens ejendomme ved den sydlige del af nutidens Vicolo dei Savelli, der dengang skal have heddet Via di Corte Savella (et navn som også benyttedes for nogle af de andre omgivende gader). I 1596 lod Pave Gregor XIII, som var af slægten Boncompagni der også havde ejendom i gaden, foretage nogle forbedringer i fængslet, hvor forholdene for fangerne var meget dårlige. Her husedes ifølge historikeren Gnoli som regel en del fængslede jøder.

EN TUR IGENNEM VICOLO DEI SAVELLI,
begyndende i nord fra Via del Governo Vecchio:

Når man heroppe står og kigger ned gennem Vicolo dei Savelli, har man på venstre hånd hjørnehuset, der kaldes Palazzetto Boncompagni, som opførtes i 1400-tallet som en smal bygning med 2 fag ud mod hovedgaden og 2 fag ud mod gyden. Huset har 4 meget høje etager, hvoraf den øverste muligvis engang har udjort en loggia, hvis søjler nu er tilmurede og oppudsede i huset gule farve og hvor buerne imellem er lavet om til vinduer. På facaden er der flere små detaljer, relieffragmenter, profilerede vinduesrammer og et smukt udskåret tagudhæng. I stueetagen mod gaden er der kun én firkantet portåbning, der nu bruges som butik.
Det samme gælder i facaden mod gyden, der er vinduesløs bortset fra de 2 fag tidligere loggiabuer foroven. (se foto fra borgato.be)

Hjørnehuset, som er opført i 1400-tallet for Bartolomeo da Foligno (1408-1454), blev senere bygget sammen med det lidt lavere sidehus mod gyden, der har 4 fag med almindelige rektangulære vinduer, men samme fint udskårne tagfrise med relieffer af dragehoveder, som stammer fra 1500-tallet, hvor Palæet ejedes af Boncompagni-familien (se foto fra info.roma.it). Man mener, at det brede midterstykke mellem vinduernes 2. og 3. fag har været dekoreret med de på den tid meget yndede og brugte facademalerier. Af hvilke der desværre ikke er spor idag.

Palæets hovedindgang er i Vicolo dei Savelli nr.2, hvor et lille udvidsket våbenskjold topper den profilerede dørkarm i travertin. Til højre på facaden er der i stueetagen et firkantet vindue og en rektangulær forretningsindgang i brede travertinrammer (nr.3) .

Hjørnehuset på gadens modsatte side vender vi tilbage til.

Videre ned ad Vicolo dei Savelli har vi på venstre hånd :

En lang bygning på 8 fag med store midterstykker mellem vinduerne og med et til dels buet, til dels knækket, forløb (se foto fra borgato.be). Først står en 2 etagers garagebygning, hvor den brede portbue idag er indgang til et trattoria i husnummer 6 (se foto fra borgato.be). Herefter følger 3x2 fag med små knæk i facaden, der overalt er pudset op i en rødokker farve og under de høje, rektangulære vinuder på første- og andensalen har smalle profilerede gesimser.
I stueetagen ses først en bred portbue magen til den i nr. 6, hvorefter der følger 3 døre med numrene 6, 7 og 8. Yderst til højre er en fin gammel portal indrammet af stenkvadre (nr. 9 - se foto fra borgato.be).

Den næste ejendom:

Fotos af Hus i Via dei Savelli nr.10-11.....Fotos af Hus i Via dei Savelli nr.10-11
Fotos Cop. Leif Larsson

- et hus i 3 etager med 4 fag og gadenumrene 10-11 - er nok gydens mest interessante, idet der her er stadig er bevaret en del af den gamle facadebemaling i form af en graffitidekoration fra begyndelsen af 1500-tallet. Af nogle omtales dette hus som Palazzo Savelli, da Savelli-familien netop ejede en masse ejendomme i området, men andre mener, at huset måske har været en del af Bartolomeo da Foligno's ejendom. - LÆS her mere om dette hus - og SE flere billeder herfra.

Nabohuset i nr.12 er endnu en gammel ejendom, som sikkert også stammer fra 1400-tallet. Det er i 3 meget høje etager og har 2 fag. I stueetagen et vindue til højre og en butiksdør til venstre, uden indramning eller dekoration. Vinduerne på første- og andensalen er rektangulære, i høje, profilerede rammer, som på førstesalen toppes af vandrette overliggere. Tagudhænget er bredt og båret af små konsoller.
Ved hjørnet bliver gyden bredere og da det følgende hus ligger lidt tilbagetrukket, ses her lidt af den gamle ejendoms sidemur med 1 fag vinduer, samt i stuen en butiksåbning med husnummer 13.

Gydens sidste hus på denne side før Corso Vittorio Emanuele II er samtidig et 6-7 etagers hjørnehus med denne. Der er tale om en af de sent i 1800-tallet/først i 1900-tallet opførte ejendomme, som rejstes på nedrivningstomterne, efter at Corso Vittorio var blevet gennembrudt. Mod Vicolo dei Savelli er der 5 fag i en lystpudset facade med stenmønster, på de nederste etager kraftigt udført, højere op blot indridset. I stueetagen er der til venstre 2 høje, rektangulære butiksåbninger med numrene 14 og 15, dernå følger 2 vinduer og yderst til højre endnu en butiksåbning med nr. 16. Førstesalens vinduer er små, kvadratiske og uden rammer, mens andensalens - ovenover en fremspringende, bred gesims - er høje og indsat i profilerede hvidkalkede buer, som flankeres af flade søjler med kraftige, profilerede konsoller, der bærer en profileret frise og et trekantet gavlfelt med fine udskæringer. Herover sidder trediesalens mindre vinduer uden rammer.
Flere gesimser med forskellige udskæringer løber under fjerdesalens vinduer i profilerede hvide rammer under vandrette overliggere og en smal frise, hvorover femtesalens små og rammeløse vinduer anes under det meget brede og fremspringende tagudhæng, som er båret af flere mindre og bredere friser med udskæringer, nogle i ægform, andre med konsoller og relieffer af rosetter.

Mod Corso Vittorio har ejendommen sin hovedfacade med 9 fag og indgang i midten i nr. 209-211. Det er en statelig ejendom, der fylder hele karréen frem til næste sidegade Vicolo della Cancelleria, hvorudtil der er 3 fag.

Overfor Vicolo dei Savelli's udmunding i Corso Vittorio fortsætter - på den anden side af den brede og trafikerede gade - Vicolo dei Savelli sit sydlige forløb, men det kommer vi tilbage til senere.

Først tager vi vejen tilbage gennem Gyden og ser på ejendommene på dennes vestlige del:

På det vestlige hjørne af Corso Vittorio Emanule II og Vicolo dei Savelli står det store Palazzo Sora (også kaldet Palazzo Fieschi-Sora), bygget 1888 ved en ombygning af et 1500-tals Palæ (se foto fra info.roma.it). Ejendommen har 11 fag med hovedindgang i Corso Vittorio nr. 217, samt 9 fag mod Via Sora og 9 fag mod Vicolo dei Savelli. Bygningen er i 3-4 høje fag med facaden mod Gyden mestendels i rå mursten eller let afskallet puds - hvorimod de andre facader er pudset op og udsmykket med dekorative elementer. Mod Gyden er der enkelte mindre døre og vinduer, men også 3 høje, rektangulære vinduer i kraftige profilerede rammer med skrå overliggere og båret af gesimser på udskårne konsoller omkring høje kældervinduer. Under førstesalens og andensalens høje vinduer, der på midterstykket er rammeløse, men i venstre og højre side i profilerede rammer med vandrette overliggere, løber en smal gesims. Over de sidste 2 fag er huset forhøjet med en ekstra etage. Midt mellem stueetagens åbninger sidder en mindre dør med husnummer 44.

Den næste 2 fags ejendom er sammenbygget med nabohusets lange 7 fags facade, hvorigennem man har forsøgt at føre de samme gesimser og vindueshøjder for helhedens skyld. (Se foto fra borgato.be). Facaden er i lysebrunt puds og her er 4 etager med store firkantede portåbninger i stueetagen, der udnyttes til butikker og værksteder. Ejendommen kaldes Palazzetto Caccialupi og har husnumrene 47-54. Over hovedindgangen i nr. 48 ses et våbenskjold med ejerens navn (se foto fra borgato.be). Huset blev bygget i 1400-tallet for advokaten Giovanni Battista Caccialupi og teksten over døren lyder: "Ioanisbat Cacialupi severinat co et advo" ("Giovanbattista Caccialupi fra San Severino, jurist og advokat"). På førstesalen er vinduerne af forskellig størrelse - men mest små - og rammerne (hvis de da ikke ligefrem er rammeløse) meget forskellige, i mursten eller profilerede travertinrammer. På andensalen er de fleste vinduer høje og i profilerede rammer med vandrette overliggere. Huset er ifølge borgato.be bygget i 1488 og restaureret i 1669.

Hjørnehuset ved Via del Governo Vecchio er kun ét fag bredt mod Vicolo dei Savelli, mens det mod hovedgaden har 4 fag. Hovedindgangen ligger i Gyden i en smuk, profileret travertinportal og har nr. 57. Facaden på de 5 etager er i rosa puds med stenmønster. Vinduerne er i høje, hvidkalkede, profilerede rammer og tagudhænget, der ligeledes er hvidkalket, er bredt og udskåret med konsoller og rosetter.


Herefter følger: EN KORT BESKRIVELSE af den SYDLIGE DEL af Vicolo dei Savelli:
begyndende i nord ved Corso Vittorio Emanuele II:

Set herfra virker denne del af Gyden ekstra smal og mørk. På begge hjørner står en af de nyere bygninger, som opførtes omkring 1885 ud mod den nyanlagte Corso Vittorio istedet for de ved den lejlighed nedrevne gamle huse. Her drejer det sig om:

- til højre: et 5-etagers hus med 7 fag mod Corso'en og indgang i en profileret portal i nr. 193. Facaden er i lyst puds med stenmønster for neden og uden foroven. Vinduerne er høje, de har ingen rammer på førstesalen, men profilerede rammer på de øvre etager og på anden- og trediesalen er disse toppet med vandrette overliggere. Tagudhænget bæres af små konsoller og hushjørnerne har hele vejen op rækker af tilhugne stenkvadre som beskyttelse.

Hjørnehuset til venstre er i 6 etager og har 5 fag mod Corso Vittorio, hvor hovedindgangen sidder i midten i en stor dobbelt portal under en balkon båret af kraftige mandsstatuer (nr. 183-184).

På begge sider af denne sydlige del af Vicolo dei Savelli står nogle gamle huse, som ikke blev berørt af de store nedrivninger.

På vesthjørnet mod Via del Pellegrino står en gammel bygning med 4 fag vinduer på de 2 øvre etager og 2 brede portbuer i stueetagen. De er i enkle travertinrammer og har numrene 169-170. Facaden er i lyst puds med lidt lysere etageadskillelsesbånd under vinduerne i let profilerede stukrammer. Tagudhænget er kraftigt fremspringende. Et par steder på facaden har man fjernet pudslaget, så de oprindelig stenblokke kan ses. I muren på førstesalen over nr. 169 sidder resterne af et gammelt gadealter: en udskåret niche med buet og takket overdel indsat i et rektangulært gråt felt.

På østhjørnet af Via del Pellegrino ses et 4 fags hus i 4 etager med 2 overbyggede etager bag en smal altan over det oprindelige tagudhæng. Facaden på de 2 nederste etager har indridset stenmønster, mens den på de øvre etager blot er pudset op i en lys farve. Ejendommen har i Via del Pellegrino numrene 171 og 172 ud for 2 brede portbuer i profilerede karme, som idag benyttes af forretninger. På førstesalen er der 4 små buer som vinduer, også disse i profilerede rammer. Andensalens vinduer er høje, i profilerede rammer med vandrette overliggere, mens trediesalens høje vinduer mangler overliggerne.

Litteratur om Vicolo dei Savelli:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 780.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VI Parione, Parte I / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 1969. ----- side 98, 100.
--- Rione VI Parione, Parte II / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 3. edizione, 1980. ----- side 56, 62, 64, 66, 178.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton Compton editori, 2004.
- Vol 3 : P-Z --- side 1166.
Simoncini, Giorgio: Roma : le trasformazioni urbane nel Cinquecento. Vol. I : Topografia e urbanistica da Giulio II a Clemente VIII. Leo S. Olschki Editore, 2008. (L'ambiente storico : Studi di storia urbana e del territorio, XII).
- side 295-296.
Info.roma.it: Vicolo dei Savelli.
www.borgato.be: Vicolo dei Savelli.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 16. 2.2024 og sidst opdateret d. 26.2.2024