ANNAS ROM GUIDE

Via dei Cappellari

Se ovenfor nr. 64 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

Denne gade løber fra Campo de' Fiori i sydøst til Via del Pellegrino i nord, først i et nærmest parallelt forløb og derpå i en blød bue, så den munder ud i Via del Pellegrino, omtrent overfor Via Sora og kort før udmundingen i Via dei Banchi Vecchi. Forløbet er meget gammelt, da det udgjorde en del af hovedforbindelsen ind mod byen over Campo de' Fiori, Via dei Giubbonari, Via di Santa Maria del Pianto og over Pescheria til Marcellus-Teatret.

Idag minder Via dei Cappellari ikke meget om en hovedfærdselsåre. Den er smal og mørk, her er trangt og snævert, mange steder ligger der affald i hjørnerne og murene er fyldt med graffiti. Men den har sin helt egen charme alligevel. Her er både Middelalder- og Renæssancehuse, Madonna-billeder, Buer der spænder over gaden og portbuer, der leder ind til gemte og glemte baghuse og baggårde.

Gaden kaldtes i Middelalderen og indtil 1400-tallet Via dei Tebaldeschi, da denne familie havde flere ejendomme med og uden tårne i området. Efter at Paola og Giovanni Antonio Calvi omkring 1473 havde ladet bygge en overgang mellem deres ejendomme på hver side af gaden, en overgang i form af en høj bue under en overdækket etage, kaldtes gaden også Via dell'Arco de' Cappellari. Da senere hattemagerne i 1500-tallet slog sig ned her, tog gaden navn efter dem og blev til Via dei Cappellari. I en folketælling fra 1526 ses navne på mange - både udenlandske og romerske - hattemagere blandt gadens beboere. Der er dog også en teori om, at gaden er opkaldt efter familien Cappellari, men Delli (se litt.note nedenfor) afviser teorien, da denne familie ikke skal have haft ejendomme her i gaden.

På hjørnet af Via dei Cappellari og Campo de' Fiori står den gamle bygning, der i sin tid husede Hosteria della Vacca, som ejedes af Vannozza Catanei (1442-1518), som var Pave Alexander VI's elskerinde og mor til 4 af hans børn, blandt andre den berygtede Cesare Borgia. Vannozza siges også at have ejet et hus i parallelgaden Via del Pellegrino nr. 57-58.

Der er ikke megen kendskab til områdets bebyggelse eller brug i Antikken og tilsyneladende er der her heller ikke gjort særlige arkæologiske fund - bortset fra rester af tidligere gadebrolægning. I Atlante di Roma (se litt.note nedenfor) anføres dog - med spørgsmålstegn - om den antikke gade skulle være den, der findes omtalt som "Via tecta" - den overdækkede gade. Lidt nord for Via dei Cappellari er der dog under Palazzo della Cancelleria fundet rester af et af Antikkens store væddeløbsstalde, Stabulum Factionis Prasinae; en Mithrashelligdom, samt andre bygninger, som jo godt kan have strakt sig ind under nutidens gade.

EN TUR GENNEM VIA DEI CAPPELLARI:

Med start fra Campo de' Fiori ser vi først på husene på højre hånd, gadens nordside:

Hjørnehuset mod Campo de' Fiori er en stor 5 etagers ejendom med 11 fag ud mod Pladsen og 2 fag ud mod Via dei Cappellari. Facaden er pudset op i en lyserød farve og eneste udsmykning er de hvidmalede, brede vindues- og dørrammer, samt de vandrette etageadskillelsesbånd under anden- og trediesalens vinduer. Huset har oprindeligt haft 4 etager, mens en ekstra etage senere er bygget ovenpå, over det oprindelige tagudhæng. For tiden huser bygningens stueetage flere forskellige restauranter. Ejendommen har ingen indgange - og dermed husnumre - mod Via dei Cappellari.

Huset til venstre er smalt, de 3 øvre etager har kun 2 fag vinduer og stueetagen kun ét fag med nr. 133, som udgøres af en høj, bred portbue i bred, gammel stenkarm. Vinduerne er høje og rektangulære over smalle etageadskillelseslister. Tagudhænget er bredt og udskåret.

Nabohuset er ikke bredere, men har dog 2 indgange i stueetagen og numrene 131 - i en smal, åbning med bred karm - og nr. 132 som er en bred, firkantet portåbning. Huset har som naboen 4 etager med facade i lyst puds, høje firkantede vinduer i flade stukrammer og vandrette lister under vinduerne.

Nr. 127-130 er et noget bredere, lavere og ældre hus med facaden pudset op i en mørkrødokker farve. Ejendommen er fra 1400-tallet og her ses bevaret nogle vandrette overkarme i træ. Bygningen har engang tilhørt La Camera Apostolica (Den Pavelige Administration), hvis ejermærke ses opsat på førstesalens mur mellem nr. 129 og 130. På førstesalen er vinduerne omgivet af buer i teglsten. Nogle af vinduerne har buet overkant, andre er blot rektangulære, ligesom vinduerne på andensalen. De 4 åbninger i stueetagen er meget forskellige: nr. 127 er en indgangsdør i resterne af en smuk travertinportal med vandret overligger under et lille, firkantet vindue. Nr. 128 er en bred, firkantet portåbning, mens nr. 129 er delvist tilmuret, så der idag her sidder et tilgitret vindue i den smukke, gamle stenbue. Endelig er nr. 130 en firkantet portåbning.

Ved siden af står et smalt, 2-fags hus i 4 etager og lystpudset facade uden særlig udsmykning. Huset, som er bygget i 1500-tallet, har numrene 125 og 126. Det første er en bred, firkantet portåbning, det andet en smallere rektangulær indgangsdør. Ingen af dele har rammer, mens vinduernes er ganske flade og forsvinder i facadens puds. Mellem førstesalens vinduer sidder en lille tavle med et ejermærke fra Kirken San Lorenzo in Damaso.

Nabohuset til venstre er også kun i 2 fag, men lidt lavere, da det kun har 3 etager under et meget kraftigt fremspringende tagudhæng. Det har numrene 123-124, hvoraf det første er en gammel portbue med stukramme og det andet en firkantet indgangsdør.

Ved siden af står det gamle Palazzetto Tebaldi, bygget i 1500-tallet og idag visende sin rå teglstensfacade i 4 etager og 6 fag under et kraftigt fremspringende tagudhæng. Egentlig er ejendommen sammenbygget af 2 huse, et noget smallere, med 2 fag, til højre. Og et noget bredere, med 4 fag, til venstre. Det ses tydliget af flere forskelle i højden og disponeringen af vinduerne. Bygningen dækker husnumrene 117-122 med indgang i nr. 117.

Nabohuset er lidt højere, da der tilsyneladende er blevet tilføjet en overetage til de ellers 4 etager. Ejendommen, der har nr. 114-116, har 3 brede indgange i stueetagen, i hver side en bred portbue i ramme af teglsten, og i midten en indgangsdør i tilhugget stenportal. På etagerne er der 4 fag vinduer over vandrette etageadskillelsesbånd. Facaden er pudset op i en lys okker farve.

Under Arco dei Cappellari:
Via dei Cappellari - foto: Cop. Leif Larsson
Via dei Cappellari - foto: Cop. Leif Larsson

Ejendommen til venstre hænger sammen med den høje bue og "bro", som spænder over gaden og kaldes Arco dei Cappellari. Huset har til højre - i nr. 113 - en bred firkantet åbning indrammet af en teglstenskant og - under Arco dei Cappellari - en bred portbue, som er åben og fører ind til tværgyden Vicolo dell'Arco di Santa Margherita. På husmuren til venstre for denne bue sidder en indskriftstavle fra 1733 med et forbud mod at henkaste affald under buen. ("Si proibisce espressamente a qvalsiasivoglia - persona di gettare ne tampoco far gettare ne far - portare immondezza di sorte alcuna vicino intorno - ne sotto al presente Arco sotto pena di scudi venti - cinqve mta (=multa) da applicarsi un terzo all'accusatore che - sara tenuto segreto et altre pene anche corporali p(er) - la qval pena pecuniaria il padre sara tenuto per li - figlioli et il padrone p(er) le serve e servitori in conformi - ta dell' editto di Mons(ignore):Illmo (=Illustrissimo) Presidente delle Strade - publicato li 14 Agosto 1733" : "Det forbydes udtrykkeligt for enhver at henkaste eller lade henkaste eller hidbringe affald af enhver slags i nærheden, ved siden af eller under denne Bue. Straffen (herfor vil være) bøde på 25 scudi, hvoraf 1/3 vil tilfalde anmelderen, hvis navn vil blive holdt hemmeligt, samt andre straffe, også korporlige. For pengestraffen vil faderen blive holdt ansvarlig for sine børn og husherren for sine tjenestepiger og tjenere. Ifølge edikt udstedt af Monsignore Presidenten for gaderne, offentliggjort den 14. August 1733").

Via dei Cappellari - foto: Cop. Leif Larsson
Via dei Cappellari - foto: Cop. Leif Larsson

"Domus Hæreditatis - Io. de Pactis - No VII":
Via dei Cappellari - foto: Cop. Leif Larsson
Via dei Cappellari nr.113 - foto: Cop. Leif Larsson

Efter Arco dei Cappellari står der et hus i gult puds med en stor flot indgangsportal indrammet af tilhugne stenkvadre i nr. 100. Huset har 4 fag og 3 etager og kaldes Palazzo De Pactis Baracchini. Det er opført i 1600-tallet og ud for nr. 113 skulle der sidde en lille marmorplade med ejermærket "Domus Hæreditatis - Io. de Pactis - No VII" = "Ejendom tilhørende Giovanni De Pasctis' arvinger. Nr. 7".

Via dei Cappellari - foto: Cop. Leif Larsson...Via dei Cappellari - foto: Cop. Leif Larsson
Via dei Cappellari med Palazzo De Pactis og Palazzo Pellicani - foto: Cop. Leif Larsson

Naboejendommen med indgang i en stor bue af tilhugne stenkvadre i nr. 98 er Palazzo Pellicani, opført i 1400-tallet og med Pellicani-familiens våben øverst på indgangsbuen. Huset har 3 fag i 5 etager og teglstensfacade, der er delvist dækket af mørkt puds. To store portbuer flankerer indgangsportalen, anden- og trediesalens vinduer er i profilerede rammer, men ellers er eneste udsmykning de smalle etageadskillelsesbånd under vinduesrækkerne.

Gaden knækker lidt her og og tager derefter en blød bue frem mod sidegaderne Via di Montoro (fra syd) og Vicolo del Bollo på vor højre hånd. Hjørneejendommen frem mod denne gyde er i 4 etager og 3 fag mod Via dei Cappellari, hvor den dækker gadenumrene 94-96 med 2 mindre og én større portbue. Facaden er i lyst puds uden særlig udsmykning. Et afllangt felt mellem nr. 95 og 96 er ikke dækket af puds, men afslører et gammelt butiksskilt med udskæringer og blåmalet bund. Mod sidegaden har bygningen flere fag og indgange.

Sidegaden Vicolo del Bollo forbinder Via dei Cappellari med Via del Pellegrino.

Via dei Cappellari - foto: Cop. Leif Larsson...Via dei Cappellari - foto: Cop. Leif Larsson
Via dei Cappellari med Vicolo del Bollo på højre hånd - foto: Cop. Leif Larsson

Hjørnehuset efter Vicolo del Bollo er en gammel ejendom i 3 etager under et kraftigt fremspringende tagudhæng. På etagerne er der 5 fag høje vinduer i flade stukrammer, mens stueetagen kun har 2 indgange (med nr. 91-?) i gamle portbuer, samt til højre et lille vindue. Facaden er i lysebrunt puds med et lyst etageadskillelsesbånd under førstesalens vinduer. Hjørnet mod Vicolo del Bollo er skråt afskåret i en bredde af ét fag, der i stueetagen har en indgangsdør i let udskåret stukkarm med gadenummer 93.

Huset til venstre herfor er i 3 etager og 2 fag med numrene 89 og 90 over de store porte i de brede portbuer, indrammet af flade stukkarme. Facaden er i lyst gult puds og både etageadskillelsesbånd og rammerne om de høje vinduer er pudset op i samme farve.

Herefter følger en længere ejendom i 4 etager med høje vinduer i enkle rammer i den lystokkerfarvede pudsede facade med numrene 85-88. I stueetagen sidder i nr. 85 en smuk portal, indrammet af en profileret karm under et kraftigt fremspringende, vandret, profileret gavlfelt, og i nr. 85 A en smal rammeløs indgangsdør og derefter 3 portbuer uden rammer med numrene 86-88.

Nabohusets 4 etager er lidt lavere og ejendommen har kun 3 fag på etagerne, men 4 åbninger med numrene 81-84 i stueetagen. Indgangsdøren i profileret stenkarm sidder i nr. 81 under et rundt vindue, hvorover der sidder et lille Madonnabillede fra 1900-tallet. I en nichebue ses på blå majolikabaggrund et relief af Maria med Jesus-Barnet. I nr. 82 ses en høj og bred portbue i bred stenkarm, i nr. 83 en bred, firkantet åbning i bred stenkarm, og i nr. 84 en mindre, firkantet åbning uden karm.

Palæet i nr. 78 kaldes "Casa dell'Arciconfraternita della Dottrina Cristiana", da der på facaden sidder et ejermærke for dette lægbroderskab. Den lille marmortavle har teksten: "Archic - Doctr. Xne - B N XIV". Lægbroderskabet blev oprettet i 1567 og ejendommen her synes at være fra omkring 1400-tallet. Den grå-filtsede facade med de lyse etageadskillelsesbånd under de 3 høje, øvre etagers vinduer i samme slags rammer, kan sagtens i sin tid have været dekoreret med facademalerier, men hvis det har været tilfældet, er der intet tilbage idag. I stueetagen er der i nr. 79 og 80 to brede portbuer, mens indgangen i nr. 78 er indrammet af en gammel stenportal med flade søjler og udskårne kapitæler under en bue.

Herefter knækker gadens løb igen og den følgende ejendom står derfor lidt skråt på den foregående. Vi møder her et mindre hus i 3 etager og 2 fag. Facaden er pudset op i 2 forskellige okkerfarver og i stueetagen ses i nr. 76 en smal rammeløs dør og i nr. 77 en bred portbue, også den uden ramme.

Den sidste ejendom på denne side af Via dei Cappellari, inden denne udmunder i Via del Pellegrino, er et 3 etager højt hus med facade i lysegult puds. Bygningen stammer fra 1500-tallet og er bygget sammen med hjørnehuset mod Via del Pellegrino, som er lidt højere, hvorved vinduesrækkerne sidder lidt forskudt, men man har forsøgt at bevare en helhed ved at give begge ejendomme samme farve puds. Den til højre har husnumrene 73-75. Her er i stueetagen 3 åbninger og et lille vindue. I nr. 73 sidder indgangsdøren i profileret karm under et lille relief af et våbenskjold, mens de 2 følgende er firkantede portåbninger indrettet til forretningslokaler. De 2 øvre etager har her 4 fag vinduer i brede stukrammer.
Den sidste del af ejendommen mod Via dei Cappellari er gavlen af det hus, som har facaden ud mod Via del Pellegrino. Gavlen her har 2 mindre døre med numrene 72, hvoraf den ene er omdannet til et tilgitret vindue. I midten sidder en skrå murstøttepille. Etagerne har 2 fag. Mod Via del Pellegrino er der 4 fag og flere åbninger i marmorkarme. Vinduerne er her i profilerede marmorrammer med vandrette overliggere, ligesom det ses i gavlbygningen.

HEREFTER GÅR TUREN TILBAGE GENNEM VIA DEI CAPPELLARI:

Med start fra Via del Pellegrino mod Campo de' Fiori ser vi nu på husene på højre hånd, gadens sydside:

Hjørnehuset på denne side af Via dei Cappellari har 3 fag og numrene 69-71. Facaden er i hvidt puds med indridset stenmønster. De 3 øvre etager har høje vinduer i profilerede rammer med vandrette overliggere på første- og andensalen. Samme udseende genfindes i de 4 fag mod Via del Pellegrino.

Gaden knækker inden det næste hus, der med sine 5 etager og 2 fag (numrene 67-68) står let skråt på den foregående ejendom. En bred, profileret portal omgiver hoveddøren i nr. 67, mens en firkantet portåbning i nr. 68 er indrettet til butik. Facaden er i lyst rødt puds med profilerede vinduesrammer på de øverste 3 etager, hvoraf anden- og trediesalens har vandrette overliggere.

Et 5-fags hus står ved siden af med numrene 63-66. Bygningen har 4 etager med vinduer i enkle, flade stukrammer over vandrette etageadskillelsesbånd i samme farve som den lystpudsede facade. I stueetagen er der 3 åbinger, 2 store portbuer med i midten en høj og bred indgangsportal med profileret ramme.

I nr. 61-62 findes et af gadens interessante huse. Det er Palazzo Muti fra 1500-tallet. Palæet med de 3 fag og 3 etager under det kraftigt fremspringende tagudhæng kaldes også Casetta della Primogenitura Muti, som der står på den lille indskriftsplade, der sidder midt på facaden. Den bærer teksten: "Primogenitura - Muti Num.o I - MDCCLXXXI": "primogenitura" betyder førstefødselsret og må vel betyde, at huset skulle gå i arv til familien Muti's førstefødte. Årstallet her er 1781, men ejendommen er som nævnt meget ældre og desuden stærkt renoveret i 1800-tallet. På førstesalen er det midterste vinduesfag muret til og de resterende vinduer er indsat i rammer af peperino-marmor fra 1500-tallet. De tidligere tiders svage rester på facaden af stenmønster fra 1500-tallet er idag restaureret og tegnet næsten for tydeligt op. Stueetagen er i lyst puds med indridset stenmønster. Der er 2 smallere og én bred indgangsdør.

Et bredt, 3-fags hus i 4 etager med tilføjet overetage over det oprindelige brede tagudhæng står ved siden af. Det har numrene 58-60 med 2 firkantede portåbninger til venstre og en smallere indgangsdør til højre. Facaden er i okkerfarvet puds med vandrette etageadskillelsesbånd under vinduerne i profilerede rammer.

Naboejendommen fra 1700-tallet har fået facaden tilrettet efter det foregående hus, så vinduesrækkerne sidder på linie og vinduerne har samme højde. Dog er de her indsat i anderledes profilerede rammer og et af de 5 fag er tilmuret på alle de 3 øvre etager. En tagetage er også tilføjet her. I stueetagen er der 3 åbninger, 2 brede portåbninger i brede rammer, og i midten en marmorportal med foroven et vindue og et buet, fremspringende overfelt. Husnumrene er 55-57.

Det smalle 2-fags hus med numrene 54 og 54A er fra 1500-tallet og man kan her se de øverste dørrammer i træ fra det oprindelige byggeri. Den lille, smalle dør i nr. 54 A er den oprindelige indgang under et lille vindue, mens en portåbning i nr. 54 er blevet til et forretningslokale. Huset har 2 øvre etager med høje vinduer i svagt profilerede rammer over brede vandrette lister. Tagudhænget er endog meget kraftigt fremspringende. På taget kan i særlige vinkler anes den oprindelig skorstenspibe. Facaden er idag pudset op i en lys, okker farve, men det vides, at den oprindeligt var dekoreret med bemaling, som desværre er forsvundet idag.

En lang, lav bygnng i kun 2 etager følger herefter med 8 fag og numrene 48 - 53. Også her ses flere steder de gamle tværbjælker i træ over dør- og portåbninger. Huset er antagelig også fra 1500-tallet.

Nabohuset med numrene 45-47 har 3 åbninger i stueetagen, i nr. 45 en smal indgangsdør uden karm og til højre herfor 2 brede portåbninger i brede, flade stukrammer. Facaden på den 3-etagers bygning med det brede tagudhæng er i okkerfarvet puds med lysere, brede tværbånd under vinduerne, der er høje og rektangulære i brede, flade stukrammer. Etagerne har kun 2 fag vinduer og på førstesalens facade til venstre er pudsen fjernet på et stykke, så man kan se en teglstensbue fra den oprindelige bygning.

Det næste hus er hjørnehuset mod sidegaden Via di Montoro. Det har 2 fag med numrene 44-45 mod Via dei Cappellari og 5 etager. Mod sidegaden er der 4-5 etager og 3 fag. Det er en nydelig istandsat bygning med lys, pudset facade, hvori der er indridset stenmønster i den nederste del omkring stueetagen og førstestalen. Hjørnerne er desuden her forstærket af "søjler" af kraftige stenkvadre. Husets gamle oprindelse ses i stueetagens brede portbuer og buen, hvori gadedøren er indsat i Via di Montoro nr. 14. Samt i de meget kraftigt fremspringende tagudhæng. Over det første og tredie fag i sidegaden er der en ekstra 5. etage i en slags trekantet gavl. Dette træk går igen over de 2 fag mod Via dei Cappellari.

Via di Montoro støder her til nede fra Via di Monserrato.

Hjørnehuset på den anden side af Via di Montoro er et kompleks af sammenbyggede ældre huse. Mod Via dei Cappellari har komplekset 4 fag i en mørk okkerfarvet facade i puds, der nogle steder er fjernet, så man kan se dele af det gamle bygningsværk. Huset, der skal være bygget i 1500-tallet, har 3 etager under et kraftigt fremspringende tagudhæng. I stueetagen er der 3 vinduer i forskellig facon og husnummer 42. Hovedindgangen findes i Via di Montoro nr. 15.

Naboejendommen i nr. 40-41 er et 2-fags hus i rødt puds med 4 etager. Under de høje vinduer i profilerede rammer løber vandrette etageadskillelsesbånd. Hovedindgangen findes i en flot portal af tilhugne stenkvadre i nr. 41, mens nr. 40 er en frkantet portåbning, hvorover der er blotlagt et stykke af den oprindelige konstruktion.

Via dei Cappellari - foto: Cop. Leif Larsson
Via dei Cappellari nr.40-41 - foto: Cop. Leif Larsson

Et højt og smalt hus i 6 etager og 2 fag følger herefter. Den øverste etage er dog tilbygget senere over det oprindelige tagudhæng. Ejendommen med den lysegule facade i puds har numrene 39 og 39A, der begge udgøres af smalle indgangsdøre. Vinduerne er i flade stukrammer, som er pudset i samme farve som facaden og dette gælder også de vandrette etageadskillelsesbånd.

Den næste bygning er noget større. Den har 6 fag, hvoraf et er tilmuret, men kun 4 etager. Facaden, samt vinduesrammer og etageadskillelsesbånd er alle i lyst puds. Hovedindgangen findes i nr. 37 under en indskriftstavle med teksten "2. e 3. piano - proprietà - di - Cesare Raponi - restaurata 1900" ("Anden- og trediesalen ejes af Cesare Raponi. (Huset er) restaureret i 1900"). I nr. 36 og 38 er der indrettet butik i gamle portbuer, til venstre for nr. 36 sidder et vindue og derefter, markeret med nr. 35, en portbue uden overbygning, som fører ind til en indre gård.

Vi er nu nået til Arco dei Cappellari, den høje bue under en ét-etagers overbygning i andensals højde, som forbinder ejendommene på gadens 2 sider. Buens bredde udgøres af ejendommen med husnumrene 29 og 30. I det første nummer ses en høj, smal rammeløs dør under et lille firkantet, tilgitret vindue, i det andet en gammel portbue. På førstesalen i den forvitrede facade sidder til venstre et lille vindue, mens højresiden midtvejs oppe har en stor indskriftstavle med teksten: "In questa casa - a di 3 Gennaio del 1698 - nasceva Pietro Trapassi - noto al mondo - col nome di Metastasio - S.P.Q.R. - 1873": "I dette hus fødtes den 3. Januar 1698 Pietro Trapassi, kendt i verden med navnet Metastasio. Roms Kommune (Senatus PopulusQue Romanus), 1873".

Nabohuset i 5 etager har 3 indgange med gadenumrene 26-28 i stueetagen og 4 brede vinduesfag på etagerne. Facaden er pudset op i en mørk okker farve, der brydes af hvidmalede etageadskillelsesbånd og vinduesrammer. I nr. 26 og 28 er der firkantede portåbninger, mens nr. 27 rummer indgangsdøren i en høj bue uden indramning.

Via dei Cappellari - foto: Cop. Leif Larsson
Via dei Cappellari nr. 26-28 - foto: Cop. Leif Larsson

Den næste okkerrøde facade i 4 etager har noget mere udsmykning, da her flere steder er anbragt ejermærker for Camera Apostolica med relief af Sankt Peters nøgler under den pavelige tiara. Ejendommen har nr. 23-25 med indgangsdøren anbragt i en gammel bue med stenramme i nr. 24, mens de andre numre huser indgangsdøre og vinduer i firkantede åbninger med brede stukrammer.

Ved siden af står ejendommen med numrene 12, 13 og 21-22. Huset har 4 etager under et gammel og kraftigt fremspringende tagudhæng. Etagerne har 5 fag, fordelt på større og mindre vinduer, samt altandøre bag franske altaner. Over hovedindgangen i nr. 13 sidder et relief af en rose, emblemet for familien Tebaldeschi, der ejede flere huse i området og efter hvem Via dei Cappellari engang var opkaldt som Via dei Tebaldeschi. Over rosen sidder en lille indskrift med teksten "G. Raffaelli -libera", engangt ejedes huset af en G. Raffaelli, som har været fritaget for ejendomsskat. Nr. 12 rummer en gammel portbue, mens 21 og 22 er firkantede åbninger indrettet til butikker. Yderst til højre er anbragt et smalt vindue.

Herefter følger et 6-fag langt hus i 3 etager og husnumrene 9-11. Vinduesrækken mellem nr. 11 og 12 er muret til, men de øvrige vinduer er høje og rektangulære og indsat i flade stukrammer over let fremspringende etageadskillelsesbånd. I stueetagen er der kun 4 åbninger med hovedindgangen i nr. 10 i en høj, bred stenramme under et lille tilgitret vindue. Nr. 9 er en bred portbue uden ramme, mens nr. 10A er en firkantet butiksåbning og nr. 11 er en lidt smallere portbue.

I det smalle røde hus ved siden af sidder indgangene nr. 7 og 8 i to høje buer, hvoraf den til venstre har en riflet ramme. De høje vinduer på de 4 øvre etager er i flade, lyse stukrammer over vandrette lister af samme type.

Gadens sidste hus på denne side danner også hjørnehus mod Campo de' Fiori og sidegaden Vicolo del Gallo. Det er den såkaldte "Taverna della Vacca", det værtshus som Pave Alexander VI's elskerinde Vannozza Catanei ejede i begyndelsen af 1500-tallet, men selve bygningen er endnu ældre. Den kendes fra 1466, men blev ombygget af Sebastiano Pellegrini da Como for Vannozza i 1514 og i det sene 1800-tal voldsomt renoveret i den gamle stil. I 1517 overlod Vannozza den halve ejendom til det religiøse broderskab Compagnia del Salvatore og den anden halvdel til Ospedale della Consolazione. På facaden mod Vicolo del Gallo, hvorudtil ejendommen har 5 fag, ses Vannozza Catanei's våbenskjold, der er sammensat af dele fra Borgia-Pavens våben, Vannozza's familievåben og Carlo Canali's, det vil sige Vannozza's ægtemand. Det sidder øverst i en blotlagt bue af gamle kvaderstensblokke.
Mod Via dei Cappellari har ejendommens 2 øvre etager 5 fag, hvoraf det ene er tilmuret. Vinduerne er indsat i nichebuer uden rammer. I stueetagen er der 5 meget forskellige åbninger, hen mod pladsen først et lille vindue, derpå en høj og bred, nu delvist tilmuret, portbue (nr. 4), så en lav, dyb bue med en indgangsdør i nr. 5 og en høj, rektangulær døråbning i stenkarm (nr. 5A), samt i nr. 6 en ganske lav, firkantet dør. Til venstre for det lille vindue til venstre sidder på muren op mod førstesalen et stort og voldsomt udsmykket Madonna-billede fra 1700-tallet.
På hushjørnet er en række af de gamle stenblokke blotlagt.

Litteratur om Via dei Cappellari:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 244.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VI Parione, Parte II / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 3. edizione, 1980. ----- side 4, 5, 6, 66, 156, 158, 162, 164.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984. ----- side 42, 118-122.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton Compton editori, 2004.
- Vol 1 : A-D. --- side 294-295.
Alvaro de Alvariis: Photostream på Flickr: Via de' Cappellari.
Alvaro de Alvariis: Flickriver: Via dei Cappellari (Fotos).
Borgato.be: Strade della Roma Papale: Via dei Cappellari.
---"---- MED FOTOS.
Info.roma.it: Via dei Cappellari.
RomaSegreta.it: Via dei Cappellari.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.1.2021 og sidst opdateret d. 31.3.2024