ANNAS ROM GUIDE
Santa Maria Maggiore : Dåbskapellet m.m.

En Rundgang i Dåbskapellet og de omkringliggende rum i Kirken Santa Maria Maggiore:

I starten af Kirkens højre sideskib ligger - lige efter Gravmælet for Massimiliano Pernstein - døren ind til Dåbskapellet, Il Battistero, der er indrettet i et rum, der var Kirkens såkaldte "vinterkor".

Det er bygget i 1605 efter en tegning af Flaminio Ponzio og opdelt i et forrum og selve dåbsrummet. Begge rum har pragtfuldt udsmykkede lofter med fresker fra 1608-1610 af Domenico Cresti, kaldet Il Passignano, og væggene er dækket af gravmæler og monumenter for fremstående gejstlige og Paver.

Her følger en rundgang i disse to rum, samt i de tilstødende rum, der huser Kirkens nuværende Sakristi, kannikernes sakristi kaldet Sacrestia dei Canonici, to små kapeller og Cappella di San Michele. Desuden kommer vi ud på den lille indre gårdsplads, der ligger bagved dette kapel.

Dåbskapellet i Santa Maria Maggiore

LOFT I FORRUM:

Loftet i Dåbskapellets forrum, kaldet vestibulen ("vestibolo"), er svagt kuplet og ender i et stort rektangulært midtermaleri med motivet "Gloria angelica" ("Lovsyngende engleskare"). Det er indrammet i en bred forgyldt stukramme med flere forskellige dekorationsbånd. I hvert hjørne og tre steder langs alle rammens fire sider understøttes denne af små bevingede englehoveder. Loftsvæggene er ellers enkle og kun dekoreret med stukkassetter med cremefarvede rammer rundt om lysegule kvadratiske felter.

INDGANGSVÆG I FORRUM:

Vender man blikket mod indgangsdøren, er denne flankeret af to mindre trædøre med marmorkarme. Over den til venstre, der er udsmykket med en guirlande og en ørn med udbredte vinger, sidder en bølget mindeindskrift og derover en oval niche med en buste af Pave Benedikt XIV. Nichen støttes til venstre ef et englebarn, mens et andet i venstre side over nichen bærer de pavelige værdighedstegn, nøgler og tiara.

Over selve indgangsdøren sidder et mindre rundt relief af Pave Clemens XI mellem to store firkantede mindeindskrifter. Den til venstre er for Pave Leo XII og dateret MDCCCXXX (1830) til erindring om hans indretning af det tidligere vinterkor til dåbskapel, mens den til højre er for Pave Gregor XIV og dateret MDCCCXXXXIIII (1844). Imellem indskrifterne er der et paveligt våbenskjold Pave Clemens IX. Over en mindre sarkofaglignende udsmykning løber der under loftet en frise i hele rummets længde. Den er udsmykket med kornneg og ansigter. Over midterpartiet er der i den buede loftsvæg et firkantet vindue med buet overkant.

Over sidedøren til højre, der ligesom den venstre dør krones af en guirlande og en ørn med udbredte vinger, sidder et svungent bånd med en mindeindskrift for Pave Clemens XII dateret MDCCXLV (1745). Over indskriften sidder til højre en lille engel, der støtter den ovale niche med en buste af Paven, mens en anden engel til venstre bærer Pavens tiara og Sankt Peters nøgler.

HØJRE VÆG I FORRUM:

I forrummets højre væg er der også tre døre, to mindre sidedøre i enkle marmorkarme og en højere og bredere midterdør i en dobbeltkarm, der yderst krones af konsoller, som bærer en vandret hylde med en opsats med en ørn på hver side af en indrammet mindetavle med et bevinget englehovede forneden. Indskriften er for Pave Pius IX og en buste af denne sidder på en hylde over tavlen, foran et firkantet vindue med buet overkant kronet af endnu et englehovede. Over dørkarmen står "Paulus V Pont Max".

 

Over den højre sidedør sidder der et gravmæle for kanniken Odoardo Santarelli. Det er udført af Alessandro Algardi, muligvis i 1644, og befandt sig oprindeligt udenfor Cappella Cesi. Nederst bærer et Medusa-hovede med vinger og slanger og lange fletninger en muslingeskal og en indskriftsplade til minde om den afdøde, som er portrætteret i en buste i en oval niche ovenover. Rundt om nichen er der en bølget og udsmykket ramme, som ender i et våbenskjold med en fransk lilje foroven.

Dåbskapellet (Battistero), 1. kapel i højre side, Gravmæle for Odoardo Santarelli
Dåbskapellet (Battistero), 1. kapel i højre side, Gravmæle for Odoardo Santarelli

Over den venstre sidedør, der på overkarmen bærer indskriften "Sagrestia", sidder et gravmæle for Ludovico Sarego. Det er i mangefarvet marmor med flade søjler i hver side. De bæres af en vandret konsol med den afdødes våben. Mellem søjlerne med indlagte farvede felter sidder en mørk indskriftssten under en oval, udsmykket ramme med en buste af Sarego. Man kender ikke navnene på hverken den, der har tegnet gravmælet, eller den, der har udført busten, men den stammer fra et tidspunkt efter Saregos død i 1625. Søjlerne ender i kapitæler med kronede ørne, der bærer en vandret overligger med et vinget englehovede og derpå et buet gavlfelt, der er brudt på hver side af en hvid plade med et indlagt kranium i farvet marmor. Øverst krones monumentet af et forgyldt kors.

På vægstykkerne mellem dørene sidder endnu to indskriftstavler. Til højre til minde om Andrea Reggio, dateret MDCCLIII (1753), og til venstre en mindesten for flytningen af de tidligere gravmæler, grave og gravsten.

(Læs om den midterste "væg" - og om venstre væg )

Dåbskapellet (Battistero), 1. kapel i højre side, mindesten for flytning af tidligere begravelser

SACRESTIA DEI CANONICI / SACRESTIA MAGGIORE:

Fra den store midterdør er der adgang til det såkaldte "Sacrestia dei Canonici" ("kannikernes sakristi"). Også dette rum er tegnet af Flaminio Ponzio efter ønske af Pave Paul V, som er mindet herfor med et maleri på indgangsvæggen over døren. Det er indsat i en bred marmorramme under et våbenskjold. Døren, der fra den anden side var en ganske almindelig brun trædør, er på denne side smukt udskåret og indsat i en bred og smukt udskåret karm. Loftet er udsmykket med stuk i stil med det i Cappella Paolina og midt i er der en fresko af Domenico Cresti, der også har malet i de forrige rum. Motivet er "Transito della Vergine" ("Jomfru Maria's død"). Samme maler menes også at være ophavsmand til scenerne fra Maria's liv, som befolker alle de små felter mellem loftshvælvingerne og væggene, de såkaldte "lynetter". Væggene er dekorerede med malede gardiner, der hænger under en bred stukfrise. Foran står en række af de gamle nøddetræsskabe, som er forsynet med Borghese-familiens våben i de kunstfærdigt udstyrede rammer, der kroner møblerne. De er lavet samtidig med byggeriet.

I den modsatte ende af det aflange rum er der en dyb niche med et alter, hvorpå der er en altertavle fra 1600-tallet med et maleri af Jomfru Maria med Jesus-Barnet.

----- Kapel i højre side:

Til højre for alteret er der en dør ind til et lille kapel med et loftsmaleri af "Madonna dello scapolare" ("Madonna med skapularet") af Domenico Cresti, der også har malet altertavlen med motivet "L'Annunciazione" ("Bebudelsen").

----- Aula Capitolare i venstre side:

Til venstre for kannikesakristiets alter er der en dør ind til et tidligere kapel, der idag fungerer som kapitelsal ("Aula Capitolare"). Loftsmaleriet med motivet "Transito della Vergine" ("Jomfru Maria's død") er også herinde udført af Domenico Cresti, mens freskerne af dyderne "La Carità" ("Kærligheden"), "L'Umiltà" ("Ydmygheden"), "La Fede" ("Troen") og "La Verginità" ("Jomfrueligheden, Dyden") er malet af Luigi Fontana. På væggene sidder forskellige relieffer, som stammer fra det gamle pavealter's hostiegemme. De er udført af Mino del Reame eller Mino da Fiesole og blev flyttet, da Ferdinando Fuga ombyggede området omkring Højalteret. Blandt reliefferne kan nævnes en Madonna med Barnet, hvorpå der er indridset "opus Mini" ("udført af Mini"), et af den velsignende Kristus og nogle runde plader med helgener, Kirkelærere og profeter.

SACRESTIA / SACRESTIA MINORE:

Tilbage i forrummet fører den mindre dør i højre væg ind til Kirkens nuværende sakristi, som det kan læses af indskriften på dørkarmen: "Sacrestia". Også herinde er Domenico Cresti mester for loftsmalerierne af "Riposo in Egitto" ("Hvilet i Ægypten") og "La Circoncisione" ("Jesu omskærelse"), mens Luigi Capponi har udført de to vægrelieffer "La Vergine tra due angeli" ("Jomfru Maria mellem 2 engle") og "I Santi Bernardo e Gerolamo" ("San Bernardo og San Gerolamo").

----- Cappella della Pentecoste:

I Sakristiets højre side er der adgang til et lille kapel, der huser fresken "La Pentecoste" ("Pinsen"), der også er udført af Domenico Cresti.

VÆG MODSAT INDGANGEN I FORRUM:

Fire høje og kraftige røde granitsøjler adskiller sammen med et smedejernsgitter forrummet fra selve Dåbsrummet. To af søjlerne er flade og står op af sidevæggene, mens to er runde og står frit. De har alle dekorerede joniske kapitæler og bærer en bred udsmykket murfrise, der brydes i en høj og bred bue mellem de to runde søjler. Over buen og under loftshvælvingen sidder Paul V's våbenskjold.

SELVE DÅBSRUMMET:

domineres af den brede, runde marmorbalustrade, der omkranser pladsen med de tre trin ned til den store runde døbefont i porfyr. Den er udført i ét stykke og skænket Kirken af Pave Leo XII. Foden er dekoreret med blomsterguirlander og englehoveder i forgyldt bronze. Kummen har et fladt låg, der midtpå tårner sig op til hvileplads for to siddende engle, der støtter en oval plade med et relief af Den Hellige Treenighed. Ovenover er der en forhøjning, hvorpå der står en statue af San Giovanni Battista (Johannes Døberen) i færd med at hælde dåbsvand fra en muslingeskal. Låget er opdelt i 8 felter med dekorationer. I 2 af disse ses Jomfru Maria med Jesus-Barnet, i 2 er Den Katolske Kirkes våben og i de andre 4 er der indgraveret tekster fra dåbsritualet. Disse arbejder er udført af guldsmeden Giuseppe Spagna efter en tegning af Giuseppe Valadier.

 

Dåbskapellet (Battistero), 1. kapel i højre side med altertavle af Pietro Bernini

LOFT I DÅBSRUM:

Loftet her er ligesom det i forrummet svagt kuplet og har som centrum et stort rektangulært maleri med motivet "L'Immacolata" ("Den Ubesmittede Maria"), udført af Domenico Cresti. Det er indrammet i en bred forgyldt stukramme med flere forskellige dekorationsbånd, der midt på siderne udvides i buer med englehoveder, indeholdt i firkantede rammer.

Omkring dette maleri danner det hvælvede loft en række skiftevis trekantede og firkantede felter, som alle indholder fresker, der er indsat i kunstfærdige stukrammer. De firkantede rammer flankeres af statuer af karyatider og på de buede overdele sidder der stukengle med forgyldte bånd. De trekantede felter har blot brede, udsmykkede rammer og ovenover ovale indskriftstavler. Også i buerne mod bagvæggens vinduer er der blevet plads til nogle mindre trekantede felter, der er dekoreret som resten af loftet.

Alle malerier er af Cresti og de forestiller profeter og Kirkelærere, samt englebørn.

 

Dåbskapellet (Battistero), 1. kapel i højre side, med loftsfresker af "Il Passignano"
Dåbskapellet (Battistero), 1. kapel i højre side, med loftsfresker af "Il Passignano"

Første loftsmaleri i højre side (herover) og tredje loftsmaleri i højre side, for enden af rummet, (--->)

Dåbskapellet (Battistero), 1. kapel i højre side, med loftsfresker af "Il Passignano"

Dåbskapellet (Battistero), 1. kapel i højre side, med loftsfresker af "Il Passignano"

Endemaleriet over alternichen (herover) og det tredje maleri i venstre side, for enden af rummet, (--->)

Dåbskapellet (Battistero), 1. kapel i højre side, med loftsfresker af "Il Passignano"
Dåbskapellet (Battistero), 1. kapel i højre side, med loftsfresker af "Il Passignano"

(<---) Maleriet på indgangsvæggen, til højre for betragteren inde i rummet.

Herunder ses loftsmaleriet over indgangsbuen.

Dåbskapellet (Battistero), 1. kapel i højre side, med loftsfresker af "Il Passignano"

Midterste loftsfresko med motivet "L'Immacolata" ("Den Ubesmittede Maria"):

Dåbskapellet (Battistero), 1. kapel i højre side, med loftsfresker af "Il Passignano"

HØJRE VÆG I DÅBSRUM:

Både højre og venstre væg i Dåbsrummet er opdelt i 3 lodrette felter af to gange dobbelte, flade, røde granitsøjler med ekstra udsmykkede joniske kapitæler. Midtvejs oppe deler en bred, vandret marmorbjælke yderlige felterne i en øverste og en nederste del.

I det første felt hænger øverst gravmælet for Francisco de Herrera: en firkantet indskriftstavle i en udsmykket ramme, der hviler på to konsoller, som flankerer en hovedskal. Øverst er den afdødes våben mellem to vaser eller urner. Den underste del af væggen er udsmykket med forskelligt farvede marmorplader.

Efter dobbeltsøjlerne kommer det midterste felt, der indeholder to gravmæler, øverst et for Cristoforo Battello og nederst et for Pave Benedikt XIII. Battello's er udformet som et stort hængende og bølgende stykke stof i hvidt marmor med mindeindskriften.

Det nederste felt er beklædt med flerfarvet marmor i firkantede rammer og små hjørner. Midt i er der en niche i gråt marmor med en marmorbuste af Benedikt XIII, Den er udført af Pietro Bracci. Under nichen er der et felt med en mindeindskrift.

Efter det sidste sæt dobbeltsøjler hænger øverst på væggen et gravmæle for Giovanni Angelo Frumento. Det er udformet som et lille vægalter med et våbenskjold mellem to konsoller, der bærer to mørkebrune marmorsøjler, som flankerer en indskriftssten og krones af et brudt gavlfelt, der omkranser en buste af den afdøde.

Det underste felt har samme geometriske marmordekoration som de øvrige felter nederst i denne side. Højre væg afsluttes af en flad søjle i hvid marmor med samme kapitæl som dobbeltsøjlerne.

Dåbskapellet (Battistero), 1. kapel i højre side: monument for Pave Benedikt XIII

ENDEVÆG I DÅBSRUM:

Også denne væg er opdelt i tre lodrette felter, men her er det to runde søjler i cipollinomarmor, der adskiller det midterste, brede altertavlefelt fra de to smallere sidefelter, der hver indeholder et højt vindue i øverste del og en marmorplade-udsmykning med geometrisk mønster af firkanter og ovaler i nederste del.

Altertavlen er et relief af Maria's Himmelfart, udført af Pietro Bernini i perioden 1608-1610. Det er indsat mellem to smalle søjler i marmor af verde antico-typen med korinthiske kapitæler, der bærer et brudt, buet gavlfelt. Relieffet skulle egentlig have været opsat uden for Cappella Paolina, men fik hurtigt sin blivende plads i Dåbskapellet.

Over alteret dækker et glasmaleri af Helligånden og englehoveder vinduet i nichen under loftet.

Dåbskapellet (Battistero), 1. kapel i højre side med altertavle af Pietro Bernini
Dåbskapellet (Battistero), 1. kapel i højre side

VENSTRE VÆG I DÅBSRUM:

er som den højre væg opdelt af to gange dobbelte, flade, røde granitsøjler med ekstra udsmykkede joniske kapitæler i 3 lodrette felter. Midtvejs oppe deler en bred, vandret marmorbjælke yderlige felterne i et øverste og et nederste felt. Yderst mod endevæggen udgøres afgrænsningen af en flad, hvid søjle.

I det første øverste felt (til venstre for endevæggens vindue) hænger et gravmæle for Decio Azzolino Firmano. Det er udført i mangefarvet marmor med lange, smalle panelstykker, der øverst flankerer en rund medaljon med et maleri af den afdøde og nederst flankerer en mindesten. Det hele krones af et brudt gavlfelt, mens der i nederste ramme er et våbenskjold. Feltet under gravmælet har samme geometriske marmorpladedekoration som de nedre felter på højre væg.

I det midterste vægfelt er der et vinue ud mod den lille, indre gårdsplads mellem Dåbskapellet og Cappella Sistina.

I det sidste vægfelt, der ligger nærmest indgangsgitteret sidder øverst gravmælet for Alessandro Bonaventura. Det består af en stor mørk plade med en mindeindskrift i en gul marmorramme på mørk baggrund. Øverst er der en oval niche i gult marmor med et våbenskjold i rødt og hvidt marmor. Feltet under gravmælet har samme dekoration som de andre nedre felter, men der er her også opsat en hvid mindesten med en lille dekoration.

TILBAGE I FORRUMMET:
VENSTRE VÆG I FORRUM:

I denne væg er der - som i den modsatte væg - også 3 døre, to mindre sidedøre i enkle marmorkarme og en højere og bredere midterdør i en dobbeltkarm, der yderst krones af konsoller, som bærer en vandret hylde med en opsats med en ørn på hver side af et indrammet rundt majolikarelief af Sankt Kristoffer med Jesus-Barnet. Den øverste dørkarm bærer indskriften "An MDCV - Pontific I" ("I det Herrens År 1605, i det første år af hans pontifikat"). Den skal læses i sammenhæng med indskriften på døren overfor og hentyder til Pave Paul V.

Over den mindre dør nærmest Dåbsrummet sidder det store gravmæle for Grev Antonio Emanuele Ne Vunda, omtalt "Il Nigrita", som var ambassadør for Kongen af Congo og døde i Rom. Monumentet i hvidt marmor er udført af Francesco Caporale i 1608; det består af en stor indskriftsplade forneden med et par kandelabrer, der flankerer en smallere øvre del, hvori der er en oval niche med en buste af den afdøde. Busten er lavet i flere marmortyper og -farver. Øverst krones monumentet af et lille gavlfelt og et kors, og nederst sidder på rammen et vinget dødningehovede.

Mellem de to døre hænger en mindetavle for Pius IX, dateret MDCCCL (1850), og på den anden side af den store dør hænger en mindeindskrift for kanniken Pietro Philippo Strozzi. Den er dateret MDCCLXIV (1764). De to tavler er næsten ens i udformningen med en forgyldt firkantet ramme, der øverst er tilføjet en halvcirkelformet bue, hvori der er indhugget våbenskjold.

Over den mindre dør nærmest indgangsvæggen hænger et gravmæle for Innocenzo Meula. Den store marmorplade er buet forneden, hvor der sidder et våbenskjold, og har en delvis buet, trekantet overdel, der topper i et kors, flankeret af to små engle. Øverst i pladen er der en rund niche med en buste af den afdøde. Nedenunder sidder en kunstfærdigt udført mindeplade. I dørkarmens øverste del sidder Kardinal d'Estouteville's våbenskjold.

CAPPELLA DI SAN MICHELE:

Døren i Forrummets venstre væg fører ind til det lille Cappella di San Michele. Det er et gammelt rum, som tidligere var viet til både San Pietro in Vincoli og San Michele. Det var dengang mindre og indrettet i gotisk stil fra 1300-tallet, men Kardinal d'Estouteville lod det ombygge og udvide og forsyne med en lille apsis, som ikke mere eksisterer. De fire hjørnesøjler, der bar det hvælvede loft, eksisterer heller ikke længere, men Kardinalens våbenskjold sidder stadig øverst oppe. En ny ombygning ledet af Ferdinando Fuga, ændrede kapellets udseende og forsynede det med en ekstra dør ud til den lille indre gårdsplads bagved. Rummets gulv er originalt og i cosmatisk stil.

I kapellet findes en række smukke fresker, for hvilke man dog ikke med sikkerhed kan udpege ophavsmanden. Det er måske Benozzo Gozzoli, der har malet fresken på væggen ind mod Dåbskapellets forrum med motivet "Combattimento contro il drago" ("Kampen mod dragen") og en "Cristo che compare fuori dal Sepolcro sorretto dagli angeli" ("Kristus der stiger op af graven støttet af to engle") i lynetten. Loftsfreskerne er muligvis af Piero della Francesca eller Lorenzo da Viterbo. Motiverne er her en stjernehimmel med evangelisterne. De bedst bevarede er "San Luca" og "San Marco".

 

GÅRDSPLADS (CORTILE):

Gennem døren til højre i Cappella di San Michele kommer man ud på en lille indre gårdsplads, der på højre side afgrænses af muren ind til Dåbskapellet, til venstre af muren ind til andre af Kirkens kapeller (Cappella di San Michele, Cappella delle Reliquie og Cappella Paolina, der når helt ud til Via dell'Esquilino). Gårdspladsen ligger noget over gadeniveau og afskærmes fra trafikken af en lav mur.

Herude står en lille brønd med Pave Gregor XIII's våbenskjold og en søjle, som Pave Clemens VIII lod rejse i 1596 til minde om den franske Kong Henrik IV's konvertering til katolicismen. Selve søjlen har form som et kanonløb, der afsluttes med en udsmykket kapitæl og et kors med den franske lilje for enden af hver korsarm. På den ene side af korset sidder en lille bronzestatue af Jomfru Maria med Jesus-Barnet og på den anden side et bronzekrucifiks. De er muligvis udført af en fransk kunstner, men man kender ikke hans navn.

Søjlen blev oprindeligt opstillet på Kirkepladsen (Piazza di Santa Maria Maggiore), men lidt længere væk, foran Kirken Sant'Antonio Abate. Den var dengang en del af et lille monument i tempelform, som forfaldt i 1700-tallet. I 1880-1881 blev søjlen flyttet ind på Kirkens lille gårdsplads og under dette arbejde fandt man i jorden, hvor den havde stået, en lille medalje, der bar navnet på Prioren fra Sant'Antonio Abate. Han hed Charles Anisson og havde fungeret som mægler mellem Paven og den franske Konge.

Santa Maria Maggiore: indre gårdsplads

På Kirkemuren er der indmuret nogle fragmenter fra tidligere tider. Nogle indskrifter, som stammer fra Pave Eugen III's porticus, og andre, der stammer fra Gregor XIII's porticus.

Den første lyder: "Tertius Eugenius Romanus Papa benignus - obtulit hoc munus Virgo Sacra tibi - quae mater XPsti fieri merito meruisti - salva perpetua virginitate tibi - es vita salus totius gloria mundi - da veniam culpis virginitatis honor" ("Eugen III, den kærlige romerske Pave, har skænket denne gave til dig, Hellige Jomfru, som har fortjent at blive moder til Kristus ved at bevare din jomfruelighed; du er livet, frelsen og saligheden for hele verden; ær jomfrueligheden, tilgiv fejlene").

Mindeindskriften for Gregor XIII fortæller blandt andet om de udvidelser, som han lod foretage af datidens Via Gregoriana (nutidens Via Merulana).

Fra gårdspladsen er der udmærket udsyn til Kirkens klokketårn (Læs mere om dette her!)

 

Fra gårdspladsen går rundturen tilbage gennem Cappella di San Michele og Dåbskapellets forrum for atter at komme frem til Kirkens højre sideskib.

Santa Maria Maggiore: indre gårdsplads: søjle for Henrik IV

OVERSIGT OVER SIDER OM KIRKEN SANTA MARIA MAGGIORE:
Kort om Kirken
Mere om Kirkens historie
En KORT rundgang i Kirken
En tur rundt om Kirken, samt en plan over Kirkens ydre og en side med fotos herfra
En rundtur inde i Kirken, samt en plan over Kirkens indre og en side med fotos herfra (og en side med ekstra fotos fra Triumfbue og Apsis)
En beskrivelse af Kirkens forhal: Portico og Loggia
En beskrivelse af mosaikkerne og freskerne over søjlerne og mellem vinduerne i hovedskibet
En tur rundt i Dåbskapellet (Battistero) og de omliggende rum og den indre gårdsplads
En tur rundt i Cappella Sistina
En fortælling om det tidligere Cappella del Presepe
En tur rundt i Cappella Paolina, samt en side med ekstra fotos hertil
En beskrivelse af udgravningerne under Kirken

 

Tilbage til byturen
Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.10.2010 og sidst opdateret d. 6.7.2011